ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമസ്തോത്രം 1


 ഓം

ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ
അവിഘ്നമസ്തു

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും 
ശശിവര്‍ണ്ണം ചതുര്‍‍ഭുജം
പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേത് 
സര്‍വ്വവിഘ്നോപശാന്തയേ

യസ്യ ദ്വിരദവക്ത്രാദ്യാഃ 
പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതം
വിഘ്നം നിഘ്നന്തി സതതം 
വിഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ
 
വ്യാസം വസിഷ്ഠനപ്താരം 
ശക്തേ പൌത്രമകല്മഷം
പരാശരാത്മജം വന്ദേ 
ശുകതാതം തപോനിധിം
 
വ്യാസായ വിഷ്ണുരൂപായ 
വ്യാസരൂപായ വിഷ്ണവേ
നമോ വൈ ബ്രഹ്മനിധയേ 
വാസിഷ്ഠായ നമോ നമഃ
 
അവികാരായ ശുദ്ധായ 
നിത്യായ പരമാത്മനേ
സദൈകരൂപരൂപായ 
വിഷ്ണവേ സര്‍വ്വജിഷ്ണവേ
 
യസ്യ സ്മരണ മാത്രേണ 
ജന്മസംസാരബന്ധനാത്‍
വിമുച്യതേ നമസ്തസ്മൈ 
വിഷ്ണവേ പ്രഭവിഷ്ണവേ
 
നമസ്സമസ്തഭൂതാനാ-
മാദിഭൂതായ ഭൂഭൃതേ
അനേകരൂപരൂപായ 
വിഷ്ണവേ പ്രഭ വിഷ്ണവേ

ശ്രീ വൈശമ്പായന ഉവാച :-
 ശ്രുത്വാ ധര്‍മ്മാനശേഷേണ 
പാവനാനി ച സര്‍വ്വശഃ
യുധിഷ്ഠിരഃ ശാന്തനവം 
പുനരേവാഭ്യഭാഷത

ശ്രീ യുധിഷ്ഠിര ഉവാച :-   
കിമേകം ദൈവതം ലോകേ 
കിം വാപ്യേകം പരായണം
സ്തുവന്തഃ കം കമര്‍ച്ചന്തഃ 
പ്രാപ്നുയുര്‍മ്മാനവാഃ ശുഭം 
 
കോ ധര്‍മ്മ സര്‍വ്വധര്‍മ്മാണാം 
ഭവതഃ പരമോ മതഃ
കിം ജപന്മുച്യതേ ജന്തുഃ 
ജന്മ സംസാരബന്ധനാത്

ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച :- 
ജഗത്‍പ്രഭും ദേവദേവ-
മനന്തം പുരുഷോത്തമം  
സ്തുവന്നാമസഹസ്രേണ 
പുരുഷഃ സതതോത്ഥിതഃ 
 
തമേവ ചാര്‍‍ച്ചയന്നിത്യം 
ഭക്ത്യാ പുരുഷമവ്യയം
ധ്യായന്‍ സ്തുവന്നമസ്യം ച 
യജമാനസ്തമേവ ച 

അനാദിനിധനം വിഷ്ണും 
സര്‍വ്വലോകമഹേശ്വരം
ലോകാദ്ധ്യക്ഷം സ്തുവന്നിത്യം 
സ‍ര്‍വ്വദുഃഖാതിഗോ ഭവേത് 

ബ്രഹ്മണ്യം സര്‍വ്വ ധര്‍മ്മജ്ഞം 
ലോകാനാം കീര്‍ത്തി വ‍ര്‍ദ്ധനം
ലോകനാഥം മഹദ്‍ഭൂതം 
സര്‍വ്വഭൂതഭവോദ്‍ഭവം 

ഏഷ മേ സര്‍വ്വധര്‍മ്മാണാം 
ധര്‍മ്മോ-ധികതമോ മതഃ
യദ്‍ഭക്ത്യാ പുണ്ഡരീകാക്ഷം
സ്തവൈരര്‍ച്ചേന്നരസ്സദാ 

പരമം യോ മഹത്തേജഃ 
പരമം യോ മഹത്തപഃ
പരമം യോ മഹദ്‍ബ്രഹ്മഃ 
പരമം യഃ പരായണം 

പവിത്രാണാം പവിത്രം യൊ 
മംഗളാനാം ച മംഗളം
ദൈവതം ദേവതാനാം ച 
ഭൂതാനാം യോ-വ്യയഃ പിതാ

യതഃ സര്‍വ്വാണി ഭൂതാനി 
ഭവന്ത്യാദിയുഗാഗമേ
യസ്മിംശ്ച പ്രളയം യാന്തി 
പുനരേവ യുഗക്ഷയേ 

തസ്യലോകപ്രധാനസ്യ 
ജഗന്നാഥസ്യഭൂപതേ
വിഷ്ണോര്‍നാമസഹസ്രം മേ 
ശൃണു പാപഭയാപഹം 

യാനി നാമാനി ഗൗണാനി 
വിഖ്യാതാനി മഹാത്മനഃ
ഋഷിഭിഃ പരിഗീതാനി 
താനി വക്ഷ്യാമി ഭൂതയേ 

ഋഷിര്‍ന്നാമ്നാം സഹസ്രസ്യ 
വേദവ്യാസോ മഹാമുനിഃ
ഛന്ദോനുഷ്ടുപ് തഥാ ദേവോ 
ഭഗവാന്‍ ദേവകീ സുതഃ 

അമൃതാംശുദ്‌‌ഭവോ ബീജം 
ശക്തിര്‍‌‌ദ്ദേവകീനന്ദനഃ
ത്രിസാമാ ഹൃദയം തസ്യ 
ശാന്ത്യര്‍ത്ഥേ വിനിയുജ്യതേ 

വിഷ്ണും ജിഷ്ണും മഹാവിഷ്ണും 
പ്രഭവിഷ്ണും മഹേശ്വരം
അനേകരൂപദൈത്യാന്തം 
നമാമി പുരുഷോത്തമം 

കേശവഃ പാതു മേ പാദൌ 
ജംഘേ നാരായണോ മമ
മാധവോ മേ കടിം പാതു 
ഗോവിന്ദോ ഗുഹ്യമേവ ച 

നാഭിം വിഷ്ണുസ്തു മേ പാതു 
ജഠരം മധുസൂദനഃ
ഉരസ്ത്രിവിക്രമഃ പാതു 
ഹൃദയം പാതു വാമനഃ 

ശ്രീധരഃ പാതു മേ കണ്ഠം 
ഹൃഷീകേശോ മുഖം മമ
പത്മനാഭസ്തു നയനേ 
ശിരോ ദാമോദരോ മമ 

ഏവമേതാനി നാമാനി 
ജപകാലേ വിശേഷതഃ
വിന്യസേദാത്മരക്ഷാര്‍ത്ഥം 
സര്‍വ്വമംഗളസിദ്ധയേ

അംഗന്യാസം
അസ്യ ശ്രീ വിഷ്ണോര്‍ദ്ദിവ്യ-
സഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
ശ്രീ വേദവ്യാസോ ഭഗവാന്‍ ഋഷിഃ
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ
ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുഃ പരമാത്മാ 
ശ്രീമന്നാരായണോ ദേവതാ
അമൃതാംശുദ്‍ഭവോ ഭാനുരിതി ബീജം
ദേവകീനന്ദനഃ സ്രഷ്ടേതി ശക്തിഃ
ഉദ്‍ഭവഃ ക്ഷോഭണോ ദേവ ഇതി പരമോ മന്ത്രഃ
ശംഖഭൃന്നന്ദകീ ചക്രീതി കീലകം
ശാര്‍ങ്ഗധന്വാ ഗദാധര ഇത്യസ്ത്രം
രഥാംഗപാണിരക്ഷോഭ്യ ഇതി നേത്രം
ത്രിസാമാസാമഗഃ സമേതി കവചം
ആനന്ദം പരബ്രഹ്മേതി യോനിഃ
ഋതുസ്സുദര്‍സനഃ കാല ഇതി ദിഗ്‍ബന്ധഃ
ശ്രീ വിശ്വരൂപ ഇതി ധ്യാനം
ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു പ്രീത്യര്‍ത്ഥേ 
സഹസ്രനാമ ജപേ വിനിയോഗഃ


ധ്യാനങ്ങള്‍

1

ക്ഷീരോദ്വന്വത്‍പ്രദേശേ ശുചിമണിവിലസത്-
സൈകതേ മൌക്തികാനാം
മാലാക്ലുപ്താസനസ്ഥഃ സ്ഫടികമണിനിഭൈര്‍-
മ്മൌക്തികൈര്‍മ്മണ്ഡിതാംഗഃ
ശുഭ്രൈരഭ്രൈരദഭ്രൈരുപരിവിരചിതൈര്‍-
മ്മുക്തപീയൂഷവര്‍ഷൈ-
രാനന്ദീ നഃ പുനീയാദരിനളിനഗദാ-
ശംഖപാണിര്‍മ്മുകുന്ദഃ

2

ഭൂഃ പാദൌ യസ്യ നാഭിര്‍വ്വിയദസുരനില-
ശ്ചന്ദ്രസൂര്യൌചനേത്രേ
കര്‍ണ്ണാവാശാശ്ശിരോദ്യൌര്‍മ്മുഖമപി ദഹനോ
യസ്യൈ വാസ്തേയമബ്ധിഃ
അന്തഃസ്ഥം യസ്യ വിശ്വം സുരനരഖഗഗോ-
ഭോഗിഗന്ധര്‍വ്വദൈത്യൈ-
ശ്ചിത്രം രംരമ്യമേതം ത്രിഭുവനവപുഷം
വിഷ്ണുമീശം നമാമി

3
ശാന്താകാരം ഭുജഗശയനം പത്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശം മേഘവര്‍ണ്ണം ശുഭാംഗം
ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം
വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സര്‍വ്വലോകൈക നാഥം

4
മേഘശ്യാമം പീതകൌശേയവാസം
ശ്രീവത്സാങ്കം കൌസ്തുഭോത്ഭാസിതാംഗം
പുണ്യോപേതം പുണ്ഡരീകായതാക്ഷം
വിഷ്ണും വന്ദേ സര്‍വ്വ ലോകൈകനാഥം

5

സശംഖചക്രം സകിരീടകുണ്ഡലം
സപീതവസ്ത്രം സരസീരുഹേക്ഷണം
സഹാരവക്ഷസ്ഥലശോഭികൌസ്തുഭം
നമാമി വിഷ്ണും ശിരസാചതുര്‍ഭുജം