ഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതംഗജാനനം ഭൂതഗണാദിസേവിതം
കപിത്ഥജംബൂഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശ കാരണം 
നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദപങ്കജം