ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

 
ധ്യാനം

1
സിന്ദുരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത്
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം
പാണിഭ്യാമളിപൂര്‍ണ്ണരത്‌നചഷകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം
സൗമ്യാം രത്‌നഘടസ്ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം

2
ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പദ്മപത്രായതാക്ഷീം
ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത് ഹേമപദ്മാം വരാംഗീം.
സര്‍വ്വാലങ്കാരയുക്താം സതതമഭയദാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമുര്‍ത്തിം സകലസുരനുതാം സര്‍വ്വസമ്പദ്പ്രദാത്രീം

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്‌തോത്രം

ഓം

ശ്രീമാതാ ശ്രീമഹാരാജ്ഞീ ശ്രീമത് സിംഹാസനേശ്വരീ
ചിദഗ്‌നികുണ്ഡസംഭുതാ ദേവകാര്യസമുദ്യതാ

ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭാ ചതുര്‍ബാഹുസമന്വിതാ
രാഗസ്വരുപപാശാഢ്യാ ക്രോധാകാരാംകുശോജ്ജ്വലാ

മനോരുപേക്ഷുകോദണ്ഡാ പഞ്ചതന്മാത്രസായകാ
നിജാരുണപ്രഭാപുരമജ്ജദ് ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലാ

ചമ്പകാശോകപുന്നാഗസൗഗന്ധികലസത്കചാ
കുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകനത്‌കോടീരമണ്ഡിതാ

അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജദളികസ്ഥലശോഭിതാ
മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭമൃഗനാഭിവിശേഷികാ

വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികാ
വക്ത്രലക്ഷ്മീപരിവാഹചലന്മീനാഭലോചനാ

നവചമ്പകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതാ
തരാകാന്തിതിരസ്‌കാരി നാസാഭരണഭാസുരാ

കദംബമഞ്ജരീക്ലുപ്ത കര്‍ണ്ണപുരമനോഹരാ
താടങ്കയുഗളീഭുത തപനോഡുപമണ്ഡലാ

പദ്മരാഗശിലാദര്‍ശ പരിഭാവികപോലഭുഃ
നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദാ

ശുദ്ധവിദ്യാംകുരാകാര ദ്വിജപംക്തിദ്വയോജ്ജ്വലാ
കര്‍പ്പുരവീടികാമോദ സമാകര്‍ഷദ്ദിഗന്തരാ

നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിര്‍ഭത്സിതകച്ഛപീ
മന്ദസ്മിതപ്രഭാപുരമജ്ജത് കാമേശമാനസാ

അനാകലിതസാദൃശ്യ ചിബുകശ്രീവിരാജിതാ
കാമേശബദ്ധമാംഗല്യ സുത്രശോഭിതകന്ധരാ

കനകാംഗദകേയുര കമനീയഭുജാന്വിതാ
രത്‌നഗ്രൈവേയ ചിന്താകലോലമുക്താഫലാന്വിതാ

കാമേശ്വരപ്രേമരത്‌നമണിപ്രതിപണസ്തനീ
നാഭ്യാലവാലരോമാളിലതാഫലകുചദ്വയീ

ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമാ
സ്തനഭാരദളന്മദ്ധ്യപട്ടബന്ധവലിത്രയാ

അരുണാരുണകൗസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതടീ
രത്‌നകിംകിണികാരമ്യ രശനാദാമഭുഷിതാ

കമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യ മാര്‍ദ്ദവോരുദ്വയാന്വിതാ
മാണിക്യമകുടാകാര ജാനുദ്വയവിരാജിതാ

ഇന്ദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്ത സ്മരതുണാഭജംഘികാ
ഗുഢഗുല്‍ഫാകുര്‍മ്മപൃഷ്ഠ ജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതാ

നഖദീധിതിസംച്ഛന്ന നമജ്ജനതമോഗുണാ
പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹാ

ശിഞ്ജാനമണിമഞ്ജീര മണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജാ
മരാളീമന്ദഗമനാ മഹാലാവണ്യശേവധിഃ

സര്‍വ്വാരുണാനവദ്യാംഗീ സര്‍വ്വാഭരണഭുഷിതാ
ശിവകാമേശ്വരാങ്കസ്ഥാ ശിവാ സ്വാധീനവല്ലഭാ

സുമേരുമദ്ധ്യശൃംഗസ്ഥാ ശ്രീമന്നഗരനായികാ
ചിന്താമണിഗൃഹാന്തഃസ്ഥാ പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതാ

മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥാ കദംബവനവാസിനീ
സുധാസാഗരമദ്ധ്യസ്ഥാ കാമാക്ഷീ കാമദായിനീ

ദേവര്‍ഷിഗണസംഘാത സ്തുയമാനാത്മവൈഭവാ
ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്ത ശക്തിസേനാസമന്വിതാ

സമ്പത്കരീ സമാരുഢസിന്ധുരവ്രജസേവിതാ
അശ്വാരുഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതാ

ചക്രരാജരഥാരുഢസര്‍വ്വായുധപരിഷ്‌കൃതാ
ഗേയചക്രരഥാരുഢ മന്ത്രിണീപരിസേവിതാ

കിരിചക്രരഥാരുഢദണ്ഡനാഥാപുരസ്‌കൃതാ
ജ്വാലാമാലിനികാംക്ഷിപ്ത വഹ്നിപ്രാകാരമദ്ധ്യഗാ

ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്ത ശക്തിവിക്രമഹര്‍ഷിതാ
നിത്യാ പരാക്രമാടോപ നിരീക്ഷണസമുത്സുകാ

ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതാ
മന്ത്രിണ്യംബാവിരചിത വിഷംഗവധതോഷിത

വിശുക്രപ്രാണഹരണ വാരാഹീവീര്യനന്ദിതാ
കാമേശ്വരമുഖാലോകകല്‍പിതശ്രീഗണേശ്വരാ

മഹാഗണേശനിര്‍ഭിന്ന വിഘ്‌നയന്ത്രപ്രഹര്‍ഷിതാ
ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്രനിര്‍മ്മുക്ത ശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്‍ഷിണീ

കരാംഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാകൃതിഃ
മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്‌നിനിര്‍ദ്ദഗ്ദ്ധാസുരസൈനികാ

കാമേശ്വരാസ്ത്രനിര്‍ദ്ദഗ്ദ്ധസഭണ്ഡാസുരശൂന്യകാ
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദി ദേവസംസ്തുതവൈഭവാ

ഹരനേത്രാഗ്‌നിസന്ദഗ്ദ്ധകാമസഞ്ജീവനൗഷധിഃ
ശ്രീമദ്‌വാഗ്ഭവകുടൈകസ്വരുപമുഖപങ്കജാ

കണ്ഠാധഃ കടിപര്യന്തമദ്ധ്യകൂടസ്വരുപിണീ
ശക്തികൂടൈകതാപന്ന കട്യധോഭാഗധാരിണീ

മൂലമന്ത്രാത്മികാ മൂലകുടത്രയകളേബരാ
കുളാമൃതൈകരസികാ കുളസങ്കേതപാലിനീ

കുലാംഗനാ കുളാന്തസ്ഥാ കൗളിനീ കുളയോഗിനീ
അകുളാ സമയാന്തസ്ഥാ സമയാചാരതത്പരാ

മൂലാധാരൈകനിലയാ ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ
മണിപൂരാന്തരുദിതാ വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ

ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥാ രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിനീ
സഹസ്രാരാംബുജാരുഢാ സുധാസാരാഭിവര്‍ഷിണീ

തടില്ലതാസമരുചിഃ ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതാ
മഹാസക്തിഃ കുണ്ഡലിനീ ബിസതന്തുതനീയസീ

ഭവാനീ ഭാവനാഗമ്യാ ഭവാരണ്യകുഠാരികാ
ഭദ്രപ്രിയാ ഭദ്രമൂര്‍ത്തിര്‍ ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിനീ

ഭക്തിപ്രിയാ ഭക്തിഗമ്യാ ഭക്തിവശ്യാ ഭയാപഹാ
ശാംഭവീ ശാരദാരാദ്ധ്യാ ശര്‍വ്വാണീ ശര്‍മ്മദായിനീ

ശാങ്കരീ ശ്രീകരീ സാധ്വീ ശരച്ഛന്ദ്രനിഭാനനാ
ശാതോദരീ ശാന്തിമതീ നിരാധാരാ നിരഞ്ജനാ

നിര്‍ല്ലേപാ നിര്‍മ്മലാ നിത്യാ നിരാകാരാ നിരാകുലാ
നിര്‍ഗുണാ നിഷ്‌കളാ ശാന്താ നിഷ്‌കാമാ നിരുപപ്ലവാ

നിത്യമുക്താ നിര്‍വ്വികാരാ നിഷ്പ്രപഞ്ചാ നിരാശ്രയാ
നിത്യശുദ്ധാ നിത്യബുദ്ധാ നിരവദ്യാ നിരന്തരാ

നിഷ്‌കാരണാ നിഷ്‌കളങ്കാ നിരുപാധിര്‍ന്നിരീശ്വരാ
നീരാഗാ രാഗമഥനാ നിര്‍മ്മദാ മദനാശിനീ

നിശ്ചിന്താ നിരഹങ്കാരാ നിര്‍മ്മോഹാ മോഹനാശിനീ
നിര്‍മ്മമാ മമതാഹന്ത്രീ നിഷ്പാപാ പാപനാശിനീ

നിഷ്‌ക്രോധാ ക്രോധശമനീ നിര്‍ല്ലോഭാ ലോഭനാശിനീ
നിസ്സംശയാ സംശയഘ്‌നീ നിര്‍ഭവാ ഭവനാശിനീ

നിര്‍വികല്‍പാ നിരാബാധാ നിര്‍ഭേദാ ഭേദനാശിനീ
നിര്‍ന്നാശാ മൃത്യുമഥനീ നിഷ്‌ക്രിയാ നിഷ്പരിഗ്രഹാ

നിസ്തുലാ നീലചികുരാ നിരപായാ നിരത്യയാ
ദുര്‍ല്ലഭാ ദുര്‍ഗ്ഗമാ ദുര്‍ഗ്ഗാ ദുഃഖഹന്ത്രീ സുഖപ്രദാ

ദുഷ്ടദുരാ ദുരാചാരശമനീ ദോഷവര്‍ജ്ജിതാ
സര്‍വ്വജ്ഞാ സാന്ദ്രകരുണാ സമാനാധികവര്‍ജ്ജിതാ

സര്‍വ്വശക്തിമയീ സര്‍വ്വമംഗളാ സദ്ഗതിപ്രദാ
സര്‍വ്വേശ്വരീ സര്‍വ്വമയീ സര്‍വ്വമന്ത്രസ്വരൂപിണീ

സര്‍വ്വയന്ത്രാത്മികാ സര്‍വ്വതന്ത്രരുപാ മനോന്മണീ
മാഹേശ്വരീ മഹാദേവീ മഹാലക്ഷ്മീര്‍മൃഡപ്രിയാ

മഹാരൂപാ മഹാപൂജ്യാ മഹാപാതകനാശിനീ
മഹാമായാ മഹാസത്ത്വാ മഹാശക്തിര്‍മ്മഹാരതിഃ

മഹാഭോഗാ മഹൈശ്വര്യാ മഹാവീര്യാ മഹാബലാ
മഹാബുദ്ധിര്‍മ്മഹാസിദ്ധിര്‍മ്മഹായോഗീശ്വരേശ്വരീ

മഹാതന്ത്രാ മഹാമന്ത്രാ മഹായന്ത്രാ മഹാസനാ
മഹായാഗക്രമാരാദ്ധ്യാ മഹാഭൈരവപുജിതാ

മഹേശ്വരമഹാകല്‍പമഹാതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ
മഹാകാമേശമഹിഷീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ

ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യാ ചതുഃഷഷ്ടികലാമയീ
മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടിയോഗിനീഗണസേവിതാ

മനുവിദ്യാ ചന്ദ്രവിദ്യാ ചന്ദ്രമണ്ഡലമദ്ധ്യഗാ
ചാരുരൂപാ ചാരുഹാസാ ചരുചന്ദ്രകലാധരാ

ചരാചരജഗന്നാഥാ ചക്രരാജനികേതനാ
പാര്‍വ്വതീ പദ്മനയനാ പദ്മരാഗസമപ്രഭാ

പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനാ പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ
ചിന്മയീ പരമാനന്ദാ വിജ്ഞാനഘനരൂപിണീ

ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപാ ധര്‍മ്മാധര്‍മ്മവിവര്‍ജ്ജിതാ
വിശ്വരൂപാ ജാഗരിണീ സ്വപന്തീ തൈജസാത്മികാ

സുപ്താ പ്രാജ്ഞാത്മികാ തുര്യാ സര്‍വ്വാവസ്ഥാവിവര്‍ജ്ജിതാ
സൃഷ്ടികര്‍ത്രീ ബ്രഹ്മരുപാ ഗോപ്ത്രീ ഗോവിന്ദരൂപിണീ

സംഹാരിണീ രുദ്രരുപാ തിരോധാനകരീശ്വരീ
സദാശിവാനുഗ്രഹദാ പഞ്ചകൃത്യപരായണാ

ഭാനുമണ്ഡലമദ്ധ്യസ്ഥാ ഭൈരവീ ഭഗമാലിനീ
പദ്മാസനാ ഭഗവതീ പദ്മനാഭസഹോദരീ

ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവലീ
സഹസ്രശീര്‍ഷവദനാ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രപാത്

ആബ്രഹ്മകീടജനനീ വര്‍ണ്ണാശ്രമവിധായിനീ
നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമാ പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദാ

ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്ജധൂളികാ
സകലാഗമസന്ദോഹശുക്തിസംപുടമൗക്തികാ

പുരുഷാര്‍ത്ഥപ്രദാ പുര്‍ണ്ണാ ഭോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ
അംബികാനാദിനിധനാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതാ

നാരായണീ നാദരൂപാ നാമരൂപവിവര്‍ജ്ജിതാ
ഹ്രീംകാരീ ഹ്രീമതി ഹൃദ്യാ ഹേയോപാദേയവര്‍ജ്ജിതാ

രാജരാജാര്‍ച്ചിതാ രാജ്ഞീ രമ്യാ രാജീവലോചനാ
രഞ്ജിനീ രമണീ രസ്യാ രണത്കിംകിണിമേഖലാ

രമാ രാകേന്ദുവദനാ രതിരൂപാ രതിപ്രിയാ
രക്ഷാകരീ രാക്ഷസഘ്‌നീ രാമാ രമണലമ്പടാ

കാമ്യാ കാമകലാരൂപാ കദംബകുസുമപ്രിയാ
കല്യാണീ ജഗതീകന്ദാ കരുണാരസസാഗരാ

കലാവതീ കലാലാപാ കാന്താ കാദംബരീപ്രിയാ
വരദാ വാമനയനാ വാരുണീമദവിഹ്വലാ

വിശ്വാധികാ വേദവേദ്യാ വിന്ധ്യാചലനിവാസിനീ
വിധാത്രീ വേദജനനീ വിഷ്ണുമായാ വിലാസിനീ

ക്ഷേത്രസ്വരൂപാ ക്ഷേത്രേശീ ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിനീ
ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്‍മുക്താ ക്ഷേത്രപാലസമര്‍ച്ചിതാ

വിജയാ വിമലാ വന്ദ്യാ വന്ദാരുജനവത്സലാ
വാഗ്വാദിനീ വാമകേശീ വഹ്നിമണ്ഡലവാസിനീ

ഭക്തിമത്കല്‍പലതികാ പശുപാശവിമോചിനീ
സംഹൃതാശേഷപാഷണ്ഡാ സദാചാരപ്രവര്‍ത്തികാ

താപത്രയാഗ്‌നിസംതപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികാ
തരുണീ താപസാരാദ്ധ്യാ തനുമധ്യാ തമോപഹാ

ചിതിസ്തത്പദലക്ഷ്യാര്‍ത്ഥാ ചിദേകരസരൂപിണീ
സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂതബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തതിഃ

പരാ പ്രത്യക്!ചിതീരൂപാ പശ്യന്തീ പരദേവതാ
മദ്ധ്യമാ വൈഖരീരൂപാ ഭക്തമാനസഹംസികാ

കാമേശ്വരപ്രാണനാഡീ കൃതജ്ഞാ കാമപൂജിതാ
ശൃംഗാരരസസംപൂര്‍ണ്ണാ ജയാ ജാലന്ധരസ്ഥിതാ

ഓഡ്യാണപീഠനിലയാ ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിനീ
രഹോയാഗക്രമാരാധ്യാ രഹസ്തര്‍പ്പണതര്‍പ്പിതാ

സദ്യഃപ്രസാദിനീ വിശ്വസാക്ഷിണീ സാക്ഷിവര്‍ജ്ജിതാ
ഷഡംഗദേവതായുക്താ ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതാ

നിത്യക്ലിന്നാ നിരുപമാ നിര്‍വ്വാണസുഖദായിനീ
നിത്യാ ഷോഡശികാരൂപാ ശ്രീകണ്ഠാര്‍ദ്ധശരീരിണീ

പ്രഭാവതീ പ്രഭാരൂപാ പ്രസിദ്ധാ പരമേശ്വരീ
മൂലപ്രകൃതിരവ്യക്താ വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണീ

വ്യാപിനീ വിവിധാകാരാ വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണീ
മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൗമുദീ

ഭക്തഹാര്‍ദ്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസന്തതിഃ
ശിവദുതീ ശിവാരാധ്യാ ശിവമൂര്‍ത്തിശ്ശിവശങ്കരീ

ശിവപ്രിയാ ശിവപരാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടപൂജിതാ
അപ്രമേയാ സ്വപ്രകാശാ മനോവാചാമഗോചരാ

ചിച്ഛക്തിശ്ചേതനാരൂപാ ജഡശക്തിര്‍ജ്ജഡാത്മികാ
ഗായത്രീ വ്യാഹൃതിസ്സന്ധ്യാ ദ്വിജവൃന്ദനിഷേവിതാ

തത്ത്വാസനാ തത്ത്വമയീ പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതാ
നിസ്സീമമഹിമാ നിത്യയൗവനാ മദശാലിനീ

മദഘൂര്‍ണ്ണിതരക്താക്ഷീ മദപാടലഗണ്ഡഭൂഃ
ചന്ദനദ്രവദിഗ്ദ്ധാംഗീ ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയാ

കുശലാ കോമളാകാരാ കുരുകുല്ലാ കുളേശ്വരീ
കുളകുണ്ഡാലയാ കൗളമാര്‍ഗ്ഗതത്പരസേവിതാ

കുമാരഗണനാഥാംബാ തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിര്‍മ്മതിര്‍ധൃതിഃ
ശാന്തിഃ സ്വസ്തിമതീ കാന്തിര്‍ന്നന്ദിനീ വിഘ്‌നനാശിനീ

തേജോവതീ ത്രിണയനാ ലോലാക്ഷീ കാമരൂപിണീ
മാലിനീ ഹംസിനീ മാതാ മലയാചലവാസിനീ

സുമുഖീ നളിനീ സുഭ്രുഃ ശോഭനാ സുരനായികാ
കാളകണ്ഠീ കാന്തിമതീ ക്ഷോഭിണീ സുക്ഷ്മരൂപിണീ

വജ്രേശ്വരീ വാമദേവീ വയോവസ്ഥാവിവര്‍ജ്ജിതാ
സിദ്ധേശ്വരീ സിദ്ധവിദ്യാ സിദ്ധമാതാ യശസ്വിനീ

വിശുദ്ധിചക്രനിലയാ രക്തവര്‍ണ്ണാ ത്രിലോചനാ
ഖട്വാംഗാദിപ്രഹരണാ വദനൈകസമന്വിതാ

പായസാന്നപ്രിയാ ത്വക്!സ്ഥാ പശുലോകഭയങ്കരീ
അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതാ ഡാകിനീശ്വരീ

അനാഹതാബ്ജനിലയാ ശ്യാമാഭാ വദനദ്വയാ
ദംഷ്ട്രോജ്ജ്വലാക്ഷമാലാദിധരാ രുധിരസംസ്ഥിതാ

കാളരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതാ സ്‌നിഗ്ദ്ധൗദനപ്രിയാ
മഹാവീരേന്ദ്രവരദാ രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണീ

മണിപൂരാബ്ജനിലയാ വദനത്രയസംയുതാ
വജ്രാദികായുധോപേതാ ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതാ

രക്തവര്‍ണ്ണാ മാംസനിഷ്ഠാ ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസാ
സമസ്തഭക്തസുഖദാ ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ

സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗതാ ചതുര്‍വ്വക്!ത്രമനോഹരാ
ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നാ പീതവര്‍ണ്ണാതിഗര്‍വ്വിതാ

മേദോനിഷ്ഠാ മധുപ്രീതാ ബന്ദിന്യാദിസമന്വിതാ
ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയാ കാകിനീരൂപധാരിണീ

മൂലാധാരാംബുജാരൂഢാ പഞ്ചവക്!ത്രാസ്ഥിസംസ്ഥിതാ
അങ്കുശാദിപ്രഹരണാ വരദാദിനിഷേവിതാ

മുദ്ഗൗദനാസക്തചിത്താ സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ
ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയാ ശുക്ലവര്‍ണ്ണാ ഷഡാനനാ

മജ്ജാസംസ്ഥാ ഹംസവതീ മുഖ്യശക്തിസമന്വിതാ
ഹരിദ്രാന്നൈകരസികാ ഹാകിനീരൂപധാരിണീ

സഹസ്രദളപദ്മസ്ഥാ സര്‍വ്വവര്‍ണ്ണോപശോഭിതാ
സര്‍വ്വായുധധരാ ശുക്ലസംസ്ഥിതാ സര്‍വ്വതോമുഖീ

സര്‍വ്വൗദനപ്രീതചിത്താ യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണീ
സ്വാഹാ സ്വധാ മതിര്‍മ്മേധാ ശ്രുതിഃ സ്മൃതിരനുത്തമാ

പുണ്യകീര്‍ത്തിഃ പുണ്യലഭ്യാ പുണ്യശ്രവണകീര്‍ത്തനാ
പുലോമജാര്‍ച്ചിതാ ബന്ധമോചിനീ ബര്‍ബ്ബരാളകാ

വിമര്‍ശരൂപിണീ വിദ്യാ വിയദാദിജഗത്പ്രസുഃ
സര്‍വ്വവ്യാധിപ്രശമനീ സര്‍വ്വമൃത്യുനിവാരിണീ

അഗ്രഗണ്യാചിന്ത്യരൂപാ കലികല്മഷനാശിനീ
കാത്യയനീ കാലഹന്ത്രീ കമലാക്ഷനിഷേവിതാ

താംബൂലപൂരിതമുഖീ ദാഡിമീകുസുമപ്രഭാ
മൃഗാക്ഷീ മോഹിനീ മുഖ്യാ മൃഡാനീ മിത്രരൂപിണീ

നിത്യതൃപ്താ ഭക്തിനിധിര്‍ന്നിയന്ത്രീ നിഖിലേശ്വരീ
മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യാ മഹാപ്രളയസാക്ഷിണീ

പരാശക്തിഃ പരാനിഷ്ഠാ പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണീ
മാധ്വീപാനാലസാ മത്താ മാതൃകാവര്‍ണ്ണരൂപിണീ

മഹാകൈലാസനിലയാ മൃണാളമൃദുദോര്‍ല്ലതാ
മഹനീയാ ദയാമൂര്‍ത്തിര്‍മ്മഹാസാമ്രാജ്യശാലിനീ

ആത്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ശ്രീവിദ്യാ കാമസേവിതാ
ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യാ ത്രികൂടാ കാമകോടികാ

കടാക്ഷകിങ്കരീഭൂത കമലാകോടിസേവിതാ
ശിരഃസ്ഥിതാ ചന്ദ്രനിഭാ ഫാലസ്ഥേന്ദ്രധനുഃപ്രഭാ

ഹൃദയസ്ഥാ രവിപ്രഖ്യാ ത്രികോണാന്തരദീപികാ
ദാക്ഷായണീ ദൈത്യഹന്ത്രീ ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിനീ

ദരാന്ദോളിതദീര്‍ഘാക്ഷീ ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖീ
ഗുരുമൂര്‍ത്തിര്‍ഗുണനിധിര്‍ഗ്ഗോമാതാ ഗുഹജന്മഭൂഃ

ദേവേശീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദഹരാകാശരൂപിണീ
പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാന്തതിഥിമണ്ഡലപൂജിതാ

കലാത്മികാ കലാനാഥാ കാവ്യാലാപവിനോദിനീ
സചാമരരമാവാണീ സവ്യദക്ഷിണസേവിതാ

ആദിശക്തിരമേയാത്മാ പരമാ പാവനാകൃതിഃ
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ

ക്ലീംകാരീ കേവലാ ഗുഹ്യാ കൈവല്യപദായിനീ
ത്രിപുരാ ത്രിജഗദ്‌വന്ദ്യാ ത്രിമൂര്‍ത്തിസ്ത്രിദശേശ്വരീ

ത്ര്യക്ഷരീ ദിവ്യഗന്ധാഢ്യാ സിന്ദൂരതിലകാഞ്ചിതാ
ഉമാ ശൈലേന്ദ്രതനയാ ഗൗരീ ഗന്ധര്‍വ്വസേവിതാ

വിശ്വഗര്‍ഭാ സ്വര്‍ണ്ണഗര്‍ഭാ വരദാ വാഗധീശ്വരീ
ധ്യാനഗമ്യാപരിച്ഛേദ്യാ ജ്ഞാനദാ ജ്ഞാനവിഗ്രഹാ

സര്‍വ്വവേദാന്തസംവേദ്യാ സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണീ
ലോപാമുദ്രാര്‍ച്ചിതാ ലീലാക്ലുപ്തബ്രഹ്മാണ`ഡമണ്ഡലാ

അദൃശ്യാ ദൃശ്യരഹിതാ വിജ്ഞാത്രീ വേദ്യവര്‍ജ്ജിതാ
യോഗിനീ യോഗദാ യോഗ്യാ യോഗാനന്ദാ യുഗന്ധരാ

ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണീ
സര്‍വ്വാധാരാ സുപ്രതിഷ്ഠാ സദസദ്രൂപധാരിണീ

അഷ്ടമൂര്‍ത്തിരജാജൈത്രീ ലോകയാത്രാവിധായിനീ
ഏകാകിനീ ഭൂമരൂപാ നിര്‍ദ്വൈതാ ദ്വൈതവര്‍ജ്ജിതാ

അന്നദാ വസുദാ വ്യദ്ധാ ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണീ
ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മണി ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മാനന്ദാ ബലിപ്രിയാ

ഭാഷാരൂപാ ബൃഹത്സേനാ ഭാവാഭാവവിര്‍ജ്ജിതാ
സുഖാരാധ്യാ ശുഭകരീ ശോഭനാസുലഭാഗതിഃ

രാജരാജേശ്വരീ രാജ്യദായിനീ രാജ്യവല്ലഭാ
രാജത്കൃപാ രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതാ

രാജ്യലക്ഷ്മീഃ കോശനാഥാ ചതുരംഗബലേശ്വരീ
സമ്രാജ്യദായിനീ സത്യസന്ധാ സാഗരമേഖലാ

ദീക്ഷിതാ ദൈത്യശമനീ സര്‍വ്വലോകവശംകരീ
സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥദാത്രീ സാവിത്രീ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണീ

ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നാ സര്‍വ്വഗാ സര്‍വ്വമോഹിനീ
സരസ്വതീ ശാസ്ത്രമയീ ഗുഹാംബാ ഗുഹ്യരൂപിണീ

സര്‍വ്വോപാധിവിനിര്‍മ്മുക്താ സദാശിവപതിവ്രതാ
സമ്പ്രദായേശ്വരീ സാധ്വീ ഗുരുമണ്ഡലരൂപിണീ

കുലോത്തീര്‍ണ്ണാ ഭഗാരാധ്യാ മായാ മധുമതീമഹീ
ഗണാംബാ ഗുഹ്യകാരാദ്ധ്യാ കോമളാംഗീ ഗുരുപ്രിയാ

സ്വതന്ത്രാ സര്‍വ്വന്ത്രേശീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തിരൂപിണീ
സനകാദിസമാരാധ്യാ ശിവജ്ഞാനപ്രദായിനീ

ചിത്കലാനന്ദകലികാ പ്രേമരൂപാ പ്രിയങ്കരീ
നാമപാരായണപ്രീതാ നന്ദിവിദ്യാ നടേശ്വരീ

മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനാ മുക്തിദാ മുക്തിരൂപിണീ
ലാസ്യപ്രിയാ ലയകരീ ലജ്ജാ രംഭാദിവന്ദിതാ

ഭവദാവസുധാവൃഷ്ടിഃ പാപാരണ്യദവാനലാ
ദൗര്‍ഭാഗ്യതുലവാതുലാ ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭാ

ഭാഗ്യബ്ധിചന്ദ്രികാ ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനാ
രോഗപര്‍വ്വതദംഭോളിര്‍മൃത്യുദാരുകുഠാരികാ

മഹേശ്വരീ മഹാകാളീ മഹാഗ്രാസാ മഹാശനാ
അപര്‍ണ്ണാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡമുണ്ഡാസുരനിഷൂദിനീ

ക്ഷരാക്ഷരാത്മികാ സര്‍വ്വലോകേശീ വിശ്വധാരിണീ
ത്രിവര്‍ഗ്ഗദാത്രീ സുഭഗാ ത്ര്യംബകാ ത്രിഗുണാത്മികാ

സ്വര്‍ഗ്ഗാപവര്‍ഗ്ഗദാ ശുദ്ധാ ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതിഃ
ഓജോവതീ ദ്യുതിധരാ യജ്ഞരൂപാ പ്രിയവ്രതാ

ദുരാരാധ്യാ ദുരാധര്‍ഷാ പാടലീകുസുമപ്രിയാ
മഹതീ മേരുനിലയാ മന്ദാരകുസുമപ്രിയാ

വീരാരാധ്യാ വിരാഡ്‌രൂപാ വിരജാ വിശ്വതോമുഖീ
പ്രത്യഗ്രൂപാ പരാകാശാ പ്രാണദാ പ്രാണരൂപിണീ

മാര്‍ത്താണ്ഡഭൈരവാരാദ്ധ്യാ മന്ത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധൂഃ
ത്രിപുരേശീ ജയത്സേനാ നിസ്‌ത്രൈഗുണ്യാ പരാപരാ

സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപാ സാമരസ്യപരായണാ
കപര്‍ദ്ദിനീ കലാമാലാ കാമധുക് കാമരൂപിണീ

കലാനിധിഃ കാവ്യകലാ രസജ്ഞാ രസശേവധിഃ
പുഷ്ടാ പുരാതനാ പൂജ്യാ പുഷ്‌കരാ പുഷ്‌കരേക്ഷണാ

പരംജോതിഃ പരംധാമ പരമാണുഃ പരാത്പരാ
പാശഹസ്താ പാശഹന്ത്രീ പരമന്ത്രവിഭേദിനീ

മൂര്‍ത്താമൂര്‍ത്താ നിത്യതൃപ്താ മുനിമാനസഹംസികാ
സത്യവ്രതാ സത്യരൂപാ സര്‍വാന്തര്യാമിണീ സതീ

ബ്രഹ്മാണീ ബ്രഹ്മജനനീ ബഹുരൂപാ ബുധാര്‍ച്ചിതാ
പ്രസവിത്രീ പ്രചണ്ഡാജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രകടാകൃതിഃ

പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണദാത്രീ പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണീ
വിശൃംഖലാ വിവിക്തസ്ഥാ വീരമാതാ വിയത്പ്രസൂഃ

മുകുന്ദാ മുക്തിനിലയാ മൂലവിഗ്രഹരൂപിണീ
ഭാവജ്ഞാ ഭവരോഗഘ്‌നീ ഭവചക്രപ്രവര്‍ത്തിനീ

ഛന്ദസ്സാരാ ശാസ്ത്രസാരാ മന്ത്രസാരാ തലോദരീ
ഉദാരകീര്‍ത്തിരുദ്ദാമവൈഭവാ വര്‍ണ്ണരൂപിണീ

ജന്മമൃത്യുജരാതപ്തജനവിശ്രാന്തിദായിനീ
സര്‍വ്വോപനിഷദുദ്ഘൃഷ്ടാ ശാന്ത്യതീതകലാത്മികാ

ഗംഭീരാ ഗഗനാന്തസ്ഥാ ഗര്‍വ്വിതാ ഗാനലോലുപാ
കല്‍പനാരഹിതാ കാഷ്ഠാ കാന്താ കാന്താര്‍ദ്ധവിഗ്രഹാ

കാര്യകാരണനിര്‍മ്മുക്താ കാമകേളിതരംഗിതാ
കനത്കനകതാടങ്കാ ലീലാവിഗ്രഹധാരിണീ

അജാക്ഷയവിനിര്‍മ്മുക്താ മുഗ്ദ്ധാ ക്ഷിപ്രപ്രസാദിനീ
അന്തര്‍മ്മുഖസമാരാദ്ധ്യാ ബഹിര്‍മ്മുഖസുദുര്‍ല്ലഭാ

ത്രയീ ത്രിവര്‍ഗ്ഗനിലയാ ത്രിസ്ഥാ ത്രിപുരമാലിനീ
നിരാമയാ നിരാംലംബാ സ്വാത്മാരാമാ സുധാസൃതിഃ

സംസാരപങ്കനിര്‍മ്മഗ്ഗസമുദ്ധരണപണ്ഡിതാ
യജ്ഞപ്രിയാ യജ്ഞകര്‍ത്രീ യജമാനസ്വരൂപിണീ

ധര്‍മ്മാധാരാ ധനാദ്ധ്യക്ഷാ ധനധാന്യവിവര്‍ദ്ധിനീ
വിപ്രപ്രിയാ വിപ്രരൂപാ വിശ്വഭ്രമണകാരിണീ

വിശ്വഗ്രാസാ വിദ്രുമാഭാ വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുരൂപിണീ
അയോനിര്‍യോനിനിലയാ കൂടസ്ഥാ കുളരൂപിണീ

വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയാ വീരാ നൈഷ്‌കര്‍മ്യാ നാദരൂപിണീ
വിജ്ഞാനകലനാ കല്യാ വിദഗ്ദ്ധാ ബൈന്ദവാസനാ

തത്ത്വാധികാ തത്ത്വമയീ തത്ത്വമര്‍ത്ഥസ്വരൂപിണീ
സാമഗാനപ്രിയാ സൗമ്യാ സദാശിവകുടുംബിനീ

സവ്യാപസവ്യമാര്‍ഗ്ഗസ്ഥാ സര്‍വ്വാപദ്വിനിവാരിണീ
സ്വസ്ഥാ സ്വഭാവമധുരാ ധീരാ ധീരസമര്‍ച്ചിതാ

ചൈതന്യാര്‍ഘ്യസമാരാധ്യാ ചൈതന്യകുസുമപ്രിയാ
സദോദിതാ സദാതുഷ്ടാ തരുണാദിത്യപാടലാ

ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യാ ദരസ്‌മേരമുഖാംബുജാ
കൗളിനീ കേവലനാര്‍ഘ്യകൈവല്യപദദായിനീ

സ്‌മോത്രപ്രിയാ സ്തുതിമതീ ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവാ
മനസ്വിനീ മാനവതീ മഹേശീ മംഗളാകൃതിഃ

വിശ്വമാതാ ജഗദ്ധാത്രീ വിശാലാക്ഷീ വിരാഗിണീ
പ്രഗത്ഭാ പരമോദാരാ പരാമോദാ മനോമയീ

വ്യോമകേശീ വിമാനസ്ഥാ വജ്രിണീ വാമകേശ്വരീ
പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയാ പഞ്ചപ്രേതമഞ്ചാധിശായിനീ

പഞ്ചമീ പഞ്ചഭുതേശീ പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണീ
ശാശ്വതീ ശാശ്വതൈശ്വര്യാ ശര്‍മ്മദാ ശംഭുമോഹിനീ

ധരാധരസുതാ ധന്യാ ധര്‍മ്മിണീ ധര്‍മ്മവര്‍ദ്ധിനീ
ലോകാതീതാ ഗുണാതീതാ സര്‍വ്വാതീതാ ശമാത്മികാ

ബന്ധുകകുസുമപ്രഖ്യാ ബാലാ ലീലാവിനോദിനീ
സുമംഗലീ സുഖകരീ സുവേഷാഢ്യാ സുവാസിനീ

സുവാസിന്യര്‍ച്ചനപ്രീതാ ശോഭനാ ശുദ്ധമാനസാ
ബിന്ദുതര്‍പ്പണസന്തുഷ്ടാ പൂര്‍വ്വജാ ത്രിപുരാംബികാ

ദശമുദ്രാസമാരാധ്യാ ത്രിപുരാ ശ്രീവശംകരീ
ജ്ഞാനമുദ്രാ ജ്ഞാനഗമ്യാ ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണീ

യോനിമുദ്രാ ത്രിഖണ്ഡേശീ ത്രിഗുണാംബാ ത്രികോണഗാ
അനഘാത്ഭുതചാരിത്രാ വാഞ്ഛിതാര്‍ത്ഥപ്രദായിനീ

അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതാ ഷഡദ്ധ്വാതീതരൂപിണീ
അവ്യാജകരുണാമൂര്‍ത്തിരജ്ഞാനദ്ധ്വാന്തദീപികാ

ആബാലഗോപവിദിതാ സര്‍വ്വാനുല്ലംഘ്യശാസനാ
ശ്രീചക്രരാജനിലയാ ശ്രീമത് ത്രിപുരസുന്ദരീ

ശ്രീശിവാ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണീ ലളിതാംബികാ
ശ്രീ ലളിതാംബികായൈ ഓം നമഃ ഇതിഃ