10 മകം

മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഭഗ്യവതികളായിരിക്കുമെന്നും പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ നക്ഷത്രം അത്ര മെച്ചമല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും കഴിവും മകം നാളുകാരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. അധികം തടിക്കാത്ത ശരീരപ്രകൃതിയും അധികം ഉയരമില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകാം. സദാചാരനിഷ്ഠയും സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടാകും. ധാരാളം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. ഉറച്ച ഈശ്വരവിശ്വാസവും മതനിഷ്ഠയും ഉണ്ടാകും. എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മനോഭാവക്കാരായിരിക്കും. അതുമൂലം മനസമാധാനവും ശാന്തിയും സമചിത്തതയും കൈവരിക്കും.

പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനും അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനും ശ്രമിക്കും. അദ്ധ്യാപകൻ, ഉപദേഷ്ടാവ് എന്നീ നിലകളിൽ വളരെ ശോഭിക്കും. സംഭാഷണത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കും. ആദർശ നിഷ്ഠയും ഉണ്ടാകും. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അന്യർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുക. തന്ത്രശാലികളായവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് കഴിയാൻ ശ്രമിക്കും. ചീത്തവഴികളിൽ നടക്കുന്നവരെ വെറുക്കും. ശുദ്ധഹൃദയരും ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് ക്ഷോഭിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും.സ്വാർത്ഥ ചിന്ത കുറയും. ഏതു ജോലിയിൽ എർപ്പെട്ടാലും തികഞ്ഞ ആത്മാർത്തതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര വിജയം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായെന്നു വരികയില്ല.

മകം നാളുകാർ അസാധാരണമായ ഇച്ഛാശക്തിയും പതറാത്ത മനസ്സും ഉള്ളവരാണ്. കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെ ആയാലും അതിൽതന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കും. എതിർക്കുന്നവരോട് നിർദ്ദാക്ഷണ്യമായി പെരുമാറും. പക്ഷെ സ്നേഹം തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും തയ്യാറാകും.

വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം വരാം. വിവാഹജീവിതത്തിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. മകം നാളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ഭർതൃപരിചരണത്തിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിക്കും.

മകം നാളുകാർക്ക് ബാല്യകാലത്ത് രോഗപീഡകളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. 4 വയസ്സിനു ശേഷം പൊതുവെ ആരോഗ്യം മെച്ചമാവാം. ഏകദേശം 24 വയസ്സുവരെ സുഖജീവിതം നയിക്കും. അതിനു ശേഷമുള്ള കാലം സുഖദുഃഖമിശ്രമായിരിക്കും. 30 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്ത് യാത്രാ ക്ലേശം, അദ്ധ്വാനക്കൂടുതൽ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകും. 30 വയസ്സു മുതൽ 40 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലത്ത് സന്താനഗുണം, ബന്ധുഗുണം, കുടുംബ സുഖം തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെടും. 40 വയസ്സു മുതൽ 65 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്ത് പലവിധമാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതോടൊപ്പം അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും. 65 വയസ്സിനു ശേഷമുള്ള കാലം പൊതുവെ ശാന്തവും, സന്തോഷപൂർണ്ണവും ആയിരിക്കുമെങ്കിലും ഈ കാലത്ത് ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് മാറിമാറി താമസിക്കാൻ ഇടയാകും.


മകം
ദേവത
ഗണം
യോനി
മൃഗം
ഭൂതം
പക്ഷി
വൃക്ഷം
രത്നം
പിതൃക്കള്‍
ആസുരം
പുരുഷന്‍
എലി
ജലം
ചകോരം
പേരാല്‍
മരതകം, വൈഡൂര്യം