16 വിശാഖം

സൽസ്വഭാവികളും, സദാചാരനിഷ്ഠയും, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കും വിശാഖം നാളിൽ ജനിച്ച മിക്കവരും. നീതിനിർവ്വഹണത്തിൽ അവർ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിക്കും. എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കായി അത്യദ്ധ്വാനം ചെയ്യും. സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കും. പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കൂടുതലുണ്ടാകും. തന്ത്രങ്ങൾ മേനഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും അത് പ്രയോഗിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടാകും.

ജീവിതത്തിൽ അധികവും സ്വജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയാൻ സംഗതിയാവും. മാതാവിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം കുറയും. പിതാവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടാകും. പക്ഷെ അവരുമായി ഇടയ്ക്കിടെ കലഹിച്ചെന്നു വരും . അന്യരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ മടി കാണിക്കും. അദ്ധ്വാനശീലവും സ്വാശ്രയബോധവും കൂടുതലായുണ്ടാവും. സ്വാർത്ഥചിന്തകൾ കൂടിയിരിക്കും. അന്യരുടെ മനോഭാവത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ ഓരോന്നു പ്രവർത്തിക്കും. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല.

ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അത് പിതാവിന് വിരുദ്ധമായാൽ പോലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഇതുമൂലം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പോലും അതൃപ്തിക്ക് പാത്രമാവും. പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കി എന്ന് വരികയില്ല. പണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ കരുതലോടെ പ്രവർത്തിക്കും. ചെലവു ചുരുക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. കഴിവതും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെലവു ചെയ്യാനും ബാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരാണ് വിശാഖം നാളുകാർ. പക്ഷെ സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ധാരാളമായി ചെലവു ചെയ്യും.

എല്ലാം കൃത്യമായും ചിട്ടയായും നടത്തണമെന്നും സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും വരരുതെന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കും. ആർക്കു വേണ്ടിയും അധികമായി ത്യാഗം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. ആർക്കും കീഴടങ്ങി നില്ക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കർത്തവ്യനിഷ്ടയുണ്ടാകും. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റി അധികമൊന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല. പാകതയും സംസ്കാരവും ഉള്ളവരാണ് ഇവരിൽ മിക്കവരും. വിശാഖം നാളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ വിനയം, ഔദാര്യം, ഭർതൃഭക്തി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി കഴിഞ്ഞുകൂടും.

വിശാഖം നാളുകാരുടെ ബാല്യകാലം പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചമാവും. കുടുംബത്തിന് ഭൂസ്വത്ത്, പുതിയവീട്, വാഹനം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാൻ ഈ കാലത്ത് യോഗമുണ്ട്. 10 വയസ്സിനും 25 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കാലം ഗുണദോഷമിശ്രമായിരിക്കും. തടസ്സങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 25 വയസ്സിനു ശേഷം 42 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലം തൊഴിൽ ഗുണം കുടുംബസുഖം സന്താന ഗുണം ബന്ധുഗുണം തുടങ്ങിയവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 42 വയസ്സുമുതൽ 49 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലം രോഗപീഡകൾ, അപകടങ്ങൾ, മനക്ലേശം, തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. 50 വയസ്സിനു ശേഷമുള്ള കാലം പൊതുവെ ഗുണകരമായിരിക്കും.

വിശാഖം
ദേവത
ഗണം
യോനി
മൃഗം
ഭൂതം
പക്ഷി
വൃക്ഷം
രത്നം
ഇന്ദ്രാഗ്നി
ആസുരം
പുരുഷന്‍
സിംഹം
അഗ്നി
കാകന്‍
വയ്യങ്കതവ്
മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം