ലളിതാപഞ്ചരത്നസ്തോത്രംലളിതാപഞ്ചരത്നസ്തോത്രം

പ്രാത:സ്മരാമി ലളിതാവദനാരവിന്ദം
ബിംബാധരം പൃഥുലമൗക്തികശോഭിനാസം
ആകര്‍ണ്ണദീര്‍ഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം
മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഫാലദേശം.


പ്രാതര്‍ഭജാമി ലളിതാഭുജകല്പവല്ലീം
രന്താംഗുലീയ ലസദംഗുലി പല്ലവാഢ്യാം
മാണിക്യഹേമവലയാംഗദശോഭമാനാം
പുണ്ഡ്രേഷുചാപ കുസുമേഷു സൃണിർദധാനാം.


പ്രാതർന്നമാമി ലളിതാചരണാരവിന്ദം
ഭക്തെഷ്ടദാനനിരതം ഭവ സിന്ധുപോതം

പത്മാസനാദി സുരനായകപൂജനീയം
പത്മാങ്കുശധ്വജസുദര്‍ശന ലാഞ്ചനാഢ്യം.


പ്രാത:സ്തുവേ പരശിവാം ലളിതാം ഭവാനീം
തയ്യന്തവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാം
വിശ്വസ്യസൃഷ്ടിവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം
വിശ്വേശ്വരീം നിഗമവാങ്മനസാതി ദൂരാം.


പ്രാതർവ്വദാമി ലളിതേ തവ പുണ്യനാമം
കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി
ശ്രീ ശാംഭവീതി ജഗതാം ജനനീ പരേതി
വാഗ്‌ദേവതേതി വചസാ ത്രിപുരേശ്വരീതി.

ഫലശ്രുതി

യ: ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം ലളിതാംബികായാം
സൗഭാഗ്യദം സുലളിതം പഠതി പ്രഭാതേ
തസ്മൈ ദദാതി ലളിതാഝടിതി പ്രസന്നാ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൗഖ്യമനന്തകീര്‍ത്തീം.