ശ്രീ കനകധാരാസ്തവംഅംഗം ഹരേ: പുളക ഭൂഷണമാശ്രയന്തീ
ഭൃംഗാഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലം
അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീല
മാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗള ദേവതായ


മുഗ്ധാ മുഹൂര്‍വിദധതി വദനെ മുരാരേ
പ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി
മാലാ ദൃശോര്‍മധുകരീവ മഹോല്‍പലൈ യാ
സാ മേ ശ്രീയം ദിശതു സാഗരസംഭാവായ:


ആമീലിതാക്ഷമതിഗമ്യ മുദാ മുകുന്ദ -
മാനന്ദകന്ദമനിമേഷമനംഗതന്ത്രം
ആകേകരസ്തിതകനീനിക പക്ഷ്മനേത്രം
ഭൂത്യൈ ഭവേന്മമ ഭുജംഗശയാംഗനായാ 


ബാഹ്വന്തരെ മധുജിത: ശ്രിത കൌസ്തുഭെ യാ
ഹാരാവലീവ ഹരിനീലമയീ വിഭാതീ
കാമപ്രദാ ഭഗവതോ അപി കടാക്ഷമാലാ
കല്യാണമാവഹതു മേ കമലാലയായാ:


കാലാംബുദാലിലളിതോരസി കൈടഭാരെ
ധാരാധരേ സ്ഫുരതി യാ തഡിദംഗനേവ
മാതുസ്സമസ്തജഗതാം മഹനീയ മൂര്‍ത്തി:
ഭദ്രാണി മേ ദിശതു ഭാര്‍ഗ്ഗവനന്ദനായാ:


പ്രാപ്തം പദം പ്രഥമത: ഖലു യത്പ്രഭാവാത്
മാംഗല്യ ഭാജി മധുമാഥിനി മന്മഥേന
മയ്യാപതേത്തദിഹ മന്ദരമീക്ഷണാര്‍ദ്ധം
മന്ദാലസം ച മകരാലയ കന്യകായാ:


വിശ്വാമരേന്ദ്രപദവീഭ്രമദാനദക്ഷ -
മാനന്ദഹേതുരധികം മുരവിദ്വിഷോ അപി
ഈഷന്നിഷീദതു മയി ക്ഷണമീക്ഷണാര്‍ദ്ധ -
മിന്ദീവരോദര സഹോദരമിന്ദിരായാ:


ഇഷ്ടാവിശിഷ്ടമതയോപി യയാദയാര്‍ദ്ര
ദൃഷ്ട്യാ ത്രിവിഷ്ടപ പദം സുലഭം ലഭം തേ
ദൃഷ്ടി: പ്രഹൃഷ്ട കമലോദര ദീപ്തിരിഷ്ടാം
പുഷ്ടിം കൃഷിഷ്ട മമ പുഷ്കര വിഷ്ടരായാ: 


ദദ്യാദ്ദയാനുപവനോ ദ്രവിണാംബുധാരാ -
മസ്മിന്നകിഞ്ചനവിഹംഗശിശൌ വിഷണ്ണേ
ദുഷ്കര്‍മ്മഘര്‍മ്മപനീയ ചിരായദൂരം
നാരായണ പ്രണയിനീ നയനാംബുവാഹ: 


ഗീര്‍ദേവതേതി ഗരുഡധ്വജ സുന്ദരീതി
ശാകാംഭരീതി ശശിശേഖരവല്ലഭേതി
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിപ്രളയകേളിഷു സംസ്ഥിതായൈ
തസ്യൈ നമസ്ത്രിഭുവനൈകഗുരോസ്തുരണ്യൈ


ശ്രുത്യൈ നമോസ്തു ശുഭകര്‍മ്മഫല പ്രസൂത്യൈ
രത്യൈ നമോസ്തു രമണീയ ഗുണാര്‍ണ്ണവായൈ
ശക്ത്യൈ നമോസ്തു ശതപത്ര നികേതനായൈ
പുഷ്ട്യൈ നമോസ്തു പുരുഷോത്തമ വല്ലഭായൈ


നമോസ്തു നാളീക നിഭാനനായൈ
നമോസ്തു ദുഗ്ദ്ധോദധി ജന്മഭൂമ്യൈ
നമോസ്തു സോമാമൃത സോദരായൈ
നമോസ്തു നാരായണ വല്ലഭായൈ


നമോസ്തു ഹേമാംബുജ പീഠികായൈ
നമോസ്തു ഭൂമണ്ഡല നായികായൈ
നമോസ്തു ദേവാദി ദയാപരായൈ
നമോസ്തു ശാര്‍ങ്ഗായുധ വല്ലഭായൈ


നമോസ്തു ദേവ്യൈ ഭൃഗുനന്ദനായൈ
നമോസ്തു വിഷ്ണോരുരസി സ്ഥിതായൈ
നമോസ്തു ലക്ഷ്മ്യൈ കമലാലയായൈ
നമോസ്തു ദാമോദര വല്ലഭായൈ 


നമോസ്തു കാന്ത്യൈ കമലേക്ഷണായൈ
നമോസ്തു ഭൂത്യൈ ഭുവന പ്രസൂത്യൈ
നമോസ്തു ദേവാദിഭിരര്‍ച്ചിതായൈ
നമോസ്തു നന്ദാത്മജ വല്ലഭായൈ 


സംപത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയ നന്ദനാനി
സാമ്രാജ്യദാന വിഭവാനി സരോരുഹാക്ഷി
ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണോദ്യതാനി
മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തുമാന്യേ


യത്കടാക്ഷസമുപാസനാ വിധി:
സേവകസ്യ സകലാര്‍ത്ഥ സംപദ:
സന്തനോതി വചനാംഗ മാനസൈ:
ത്വാം മുരാരി ഹൃദയേശ്വരീം ഭജേ 


സരസിജനിലയെ സരോജ ഹസ്തേ
ധവളതമാംശുക ഗന്ധമാല്യശോഭേ
ഭഗവതി ഹരി വല്ലഭേ മനോജ്ഞേ
ത്രിഭുവനഭൂതികരി പ്രസീദമഹ്യം 


ദിഗ്ഘസ്തിഭി: കനകകുംഭമുഖാവസൃഷ്ട -
സ്വര്‍വാഹിനീ വിമലചാരു ജലാപ്ലുതാംഗീം
പ്രാതര്‍നമാമി ജഗതാം ജനനീമശേഷ
ലോകാധിനാഥ ഗൃഹിണീമമൃതാബ്ധിപുത്രീം 


കമലേ കമലാക്ഷവല്ലഭേ ത്വം
കരുണാപൂരതരംഗിതൈരപാംഗൈ:
അവലോകയമാം അകിഞ്ചനാനാം
പ്രഥമം പാത്രമകൃത്രിമം ദയായാ: 


ദേവീ പ്രസീദ ജഗദീശ്വരീ ലോകമാത:
കല്യാണഗാത്രീ കമലേക്ഷണ ജീവനാഥേ
ദാരിദ്ര്യഭീതഹൃദയം ശരണാഗതം മാം
ആലോകയ പ്രതിദിനം സദയൈരപാംഗൈ:


സ്തുവന്തി യേ സ്തുതിഭിരമൂഭിരന്വഹം
ത്രയീമയിം ത്രിഭുവനമാതരം രമാം
ഗുണാധികാ ഗുരുതര ഭാഗ്യഭാഗിനോ
ഭവന്തി തേ ഭുവി ബുധഭാവിതാശയാ 


ഇതി ശ്രീ കനകധാരാ സ്തോത്രം സംപൂര്‍ണം