നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ


1. Aswaniഅശ്വതി14. Chitraചിത്തിര
2. Bharaniഭരണി15. Swatiചോതി
3. Krittikaകാര്‍ത്തിക16. Visakhaവിശാഖം
4. Rohiniരോഹിണി17. Anuradhaഅനിഴം
5. Mrigasiraമകയിരം18. Jyeshtaതൃക്കേട്ട
6. Ardraതിരുവാതിര 19. Moolaമൂലം
7. Punarvasuപുണര്‍തം20. Poorvashadaപൂരാടം
8. Pushyamiപൂയം21. Uttarashadaഉത്രാടം
9. Asleshaആയില്യം22. Sravanaതിരുവോണം
10. Makaമകം23. Dhanishtaഅവിട്ടം
11. PurvaPhalguniപൂരം24. Satabhishaചതയം
12. UttaraPhalguniഉത്രം25. Poorvabhadraപൂരുരുട്ടാതി
13. Hastaഅത്തം26. Uttarabhadraഉതൃട്ടാതി27. Revatiരേവതി

No comments:

Post a Comment