ചോറുണിന്

 • അന്നപ്രാശം (ചോറുണ്) ആറാം മാസത്തില്‍ ചെയ്യണം. 
 • ഏഴാം മാസവും, 
 • തൃക്കേട്ട, തിരുവാതിര, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക, ആയില്യം, മകം, പൂരം, പൂരാടം, പൂരുരുട്ടാതി, വിശാഖം, മൂലം ഈ നാളുകളും, 
 • അഷ്ടമത്തില്‍ ചൊവ്വയും, 
 • ലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും, 
 • നാലില്‍ വ്യാഴവും, 
 • ഒമ്പതില്‍ ബുധ - ചന്ദ്രന്‍മാരും, 
 • പത്തില്‍ സര്‍വ്വ ഗ്രഹങ്ങളും, 
 • മേടം, വൃശ്ചികം, മീനം ഈ രാശികളും, 
 • അര്‍ദ്ധരാത്രി സമയവും, ജന്മനക്ഷത്രവും 
കൊള്ളരുത്. 
 • ചോറുണിന് ഊണ്‍ നാളുകള്‍ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. 
 • എല്ലാ വാരങ്ങളും നല്ലതാണ്, എങ്കിലും ശുഭവാരങ്ങള്‍ ഉത്തമവും പാപവാരങ്ങള്‍ മദ്ധ്യമങ്ങളുമാകുന്നു.