സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: മൂലം

പുരുഷ നക്ഷത്രം 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക

അശ്വതി മകം മൂലം
ഭരണി പൂരം പൂരാടം
കാര്‍ത്തിക (ഒന്നാം പാദം) ഉത്രം (ഒന്നാം പാദം) ഉത്രാടം (ഒന്നാം പാദം)
കാര്‍ത്തിക (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ) ഉത്രം (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ) ഉത്രാടം (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ)
രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം
മകയിരം (1, 2 പാദങ്ങൾ) ചിത്തിര (1, 2 പാദങ്ങൾ) അവിട്ടം (1, 2 പാദങ്ങൾ)
മകയിരം (3, 4 പാദങ്ങൾ) ചിത്തിര (3, 4 പാദങ്ങൾ) അവിട്ടം (3, 4 പാദങ്ങൾ)
തിരുവാതിര ചോതി ചതയം
പുണര്‍തം (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ) വിശാഖം (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ) പൂരുരുട്ടാതി (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)
പുണര്‍തം (നാലാം പാദം) വിശാഖം (നാലാം പാദം) പൂരുരുട്ടാതി (നാലാം പാദം)
പൂയം അനിഴം ഉതൃട്ടാതി
ആയില്യം തൃക്കേട്ട രേവതി


No comments:

Post a Comment