ദശകളും ദശാകാലവും


ദശ വര്‍ഷം
1. അശ്വതി മകം മൂലം കേതു 7
2. ഭരണി പൂരം പൂരാടം ശുക്രന്‍ 20
3. കാര്‍ത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം രവി 6
4. രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം ചന്ദ്രന്‍ 10
5. മകീര്യം ചിത്തിര അവിട്ടം കുജന്‍ 7
6. തിരുവാതിര ചോതി ചതയം രാഹു 18
7. പുണര്‍തം വിശാഖം പൂരുരുട്ടാതി ഗുരു 16
8. പൂയ്യം അനിഴം ഉത്രട്ടാതി ശനി(മന്ദന്‍) 19
9. ആയില്യം തൃക്കേട്ട രേവതി ബുധന്‍ 17
ആകെ120 വര്‍ഷം

No comments:

Post a Comment