നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം

അശ്വതി മകം മൂലം
ഭരണി പൂരം പൂരാടം
കാര്‍ത്തിക ഉത്രം ഉത്രാടം
രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം
മകയിരം ചിത്തിര അവിട്ടം
തിരുവാതിര ചോതി ചതയം
പുണര്‍തം വിശാഖം പൂരുരുട്ടാതി
പൂയ അനിഴം ഉതൃട്ടാതി
ആയില്യം തൃക്കേട്ട രേവതി