ശ്രീകൃഷ്ണാഷ്ടകം

വാസുദേവസുതം ദേവം
കംസചാണുരമര്‍ദ്ദനം
ദേവകീപരമാനന്ദം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


അതസീപുഷ്പസങ്കാശം
ഹാരനൂപുരശോഭിതം
രത്നകങ്കണകേയൂരം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


കുടിലാളകസംയുക്തം
പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രനിഭാനനം
വിലസത്ക്കുണ്ഡലധരം

കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 

മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം
ചാരുഹാസം ചതുര്‍ഭുജം
ബഹിപിഞ്ച്ഛാവചൂഡാ

കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 

ഉത്ഫുല്ലപദ്മപത്രാക്ഷം
നീലജീമുതനന്നിഭം
യാദവാനാം ശിരോരത്നം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


രുഗ്മിണീകേളിസംയുക്തം
പീതാംബരസുശോഭിതാം
അവാപ്തതുളസീഗന്ധം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വ-
കുങ്കുമാങ്കിതവക്ഷസം
ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസ൦
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


ശ്രീവല്‍സാങ്കം മഹോരസ്കം
വനമാലാവിരാജിതം
ശംഖചക്രധരം ദേവം
കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്‌ഗുരും 


കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം
പ്രാതുരുത്ഥായ യഃ പഠേത്
കോടിജന്മകൃതം പാപം
സ്മരണാത് തസ്യ നശ്യതി