വശ്യരാശികള്‍

രാശിവശ്യരാശികള്‍
ഇടവം കര്‍ക്കിടകം, തുലാം
മിഥുനം കന്നി
കര്‍ക്കിടകം തുലാം
ചിങ്ങം ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം
കന്നി മിഥുനം, മീനം
തുലാം കന്നി, മകരം
വൃശ്ചികം കര്‍ക്കിടകം
ധനു മീനം
മകരം കുംഭം, മേടം
കുംഭം മേടം
മീനം മകരം


No comments:

Post a Comment