വേധദോഷമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍
അശ്വതി
തൃക്കേട്ട
ഭരണി
അനിഴം
കാര്‍ത്തിക
വിശാഖം
രോഹിണി
ചോതി
മകയിരം
ചിത്തിര, അവിട്ടം
തിരുവാതിര
തിരുവോണം
പുണര്‍തം
ഉത്രാടം
പൂയ്യം
പുരാടം
ആയില്യം
മൂലം

മകം          
രേവതി
പൂരം
ഉത്രട്ടാതി
ഉത്രം
പൂരുരുട്ടാതി
അത്തം
ചതയം

No comments:

Post a Comment