ഊണ്‍നാളുകള്‍

 1. അശ്വതി
 2. രോഹിണി
 3. മകയിരം 
 4. പുണര്‍തം
 5. പൂയ്യം
 6. ഉത്രം
 7. അത്തം
 8. ചിത്തിര 
 9. ചോതി
 10. അനിഴം
 11. ഉത്രാടം
 12. തിരുവോണം
 13. അവിട്ടം
 14. ചതയം
 15. ഉതൃട്ടാതി 
 16. രേവതി

No comments:

Post a Comment