ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും


1 . Sun സൂര്യന്‍ (ര)
2 . Moon ചന്ദ്രന്‍ (ച)
3 . Mars ചൊവ്വ (കു)
4 . Mercury ബുധന്‍ (ബു)
5 . Jupiter വ്യാഴം (ഗു)
6 . Venus ശുക്രന്‍ (ശു)
7 . Saturn ശനി (മ)
8 . Rahu രാഹു (സ)
9 . kethu കേതു(ശി)

No comments:

Post a Comment