പൊരുത്തം നോക്കാം ( അപൂർണ്ണം )

സ്ത്രീ നക്ഷത്രം 
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക

അശ്വതി മകം മൂലം
ഭരണി പൂരം പൂരാടം
കാര്‍ത്തിക (ഒന്നാം പാദം) ഉത്രം  (ഒന്നാം പാദം) ഉത്രാടം  (ഒന്നാം പാദം)
കാര്‍ത്തിക  (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ) ഉത്രം  (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ) ഉത്രാടം  (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ)
രോഹിണി അത്തം തിരുവോണം
മകയിരം  (1, 2 പാദങ്ങൾ) ചിത്തിര  (1, 2 പാദങ്ങൾ) അവിട്ടം  (1, 2 പാദങ്ങൾ)
മകയിരം  (3, 4 പാദങ്ങൾ) ചിത്തിര  (3, 4 പാദങ്ങൾ) അവിട്ടം  (3, 4 പാദങ്ങൾ)
തിരുവാതിര ചോതി ചതയം
പുണര്‍തം  (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ) വിശാഖം (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ) പൂരുരുട്ടാതി  (1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)
പുണര്‍തം  (നാലാം പാദം) വിശാഖം  (നാലാം പാദം) പൂരുരുട്ടാതി  (നാലാം പാദം)
പൂയം അനിഴം ഉതൃട്ടാതി
ആയില്യം തൃക്കേട്ട രേവതി