ഗണങ്ങൾ

ദേവഗണംഅസുരഗണംമനുഷ്യഗണം
അശ്വതികാര്‍ത്തികഭരണി
മകയിരംആയില്യംരോഹിണി
പുണര്‍തംമകംതിരുവാതിര
പൂയ്യംചിത്തിരപുരം
അത്തംവിശാഖംഉത്രം
ചോതിതൃക്കേട്ടപുരാടം
അനിഴംമൂലംഉത്രാടം
തിരുവോണംഅവിട്ടംപുരുട്ടാതി
രേവതിചതയംഉത്രട്ടാതി

No comments:

Post a Comment