സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ചിത്തിര (1, 2 പാദങ്ങൾ)






















No comments:

Post a Comment