സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: ഭരണി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ചിത്തിര (1, 2 പാദങ്ങൾ)


No comments:

Post a Comment