സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: കാര്‍ത്തിക (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ), പുരുഷ നക്ഷത്രം :: മകയിരം (1, 2 പാദങ്ങൾ)


No comments:

Post a Comment