സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ഉത്രം (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ)


No comments:

Post a Comment