സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ചിത്തിര (3, 4 പാദങ്ങൾ)


No comments:

Post a Comment