സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: ഭരണി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: മകയിരം (3, 4 പാദങ്ങൾ)


No comments:

Post a Comment