നവഗ്രഹ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍

1. ആദിത്യന്‍ (സൂര്യന്‍)

ജപാകുസുമസങ്കാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിം
തമോരിം സര്‍വ്വപാപഘ്‌നം ഭാസ്ക്കരം പ്രണമാമ്യഹം

2. ചന്ദ്രന്‍

ദധിശംഖതുഷാരാഭം ക്ഷീരോദാര്‍ണ്ണവ സംഭവം
നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോഃമകുടഭൂഷണം

3. ചൊവ്വ (കുജന്‍)

ധരണീ ഗര്‍ഭ സംഭൂതം വിദ്യുത്കാഞ്ചന സന്നിഭം
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം ച മംഗളം പ്രണമാമ്യഹം

4. ബുധന്‍

പ്രിയംഗു കലികാശ്യാമം രൂപേണാ പ്രതിമംബുധം
സൗമ്യം സൗമ്യ ഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹം

5. വ്യാഴം (ഗുരു)

ദേവാനാം ച ഋഷീണാം ച ഗുരും കാഞ്ചന സന്നിഭം
ബുദ്ധിഭൂതം ത്രിലോകേശം തം ഗുരും പ്രണമാമ്യഹം

6. ശുക്രന്‍

ഹിമകുന്ദമൃണാളാഭം ദൈത്യാനാം പരമംഗുരും
സര്‍വ്വശാസ്ത്ര പ്രവക്താരം ഭാര്‍ഗ്ഗവം പ്രണമാമ്യഹം

7. ശനി

നീലാഞ്ജന സമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം
ഛായാമാര്‍ത്താണ്ഡ സംഭൂതം തം ശനിം പ്രണമാമ്യഹം

8. രാഹു

അര്‍ധകായം മഹാവീര്യം ചന്ദ്രാദിത്യ വിമര്‍ദ്ദനം
സിംഹികാ ഗര്‍ഭസംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹം

9. കേതു

പലാശ പുഷ്പസങ്കാശം താരകാകാര മസ്തകം
രൗദ്രം സര്‍വ്വഗുണോപേതം തം കേതും പ്രണമാമ്യഹം

ഒറ്റശ്ലോകം
നമഃ സൂര്യായ സോമായ മംഗളായ ബുധായ ച
ഗുരുശുക്ര ശനിഭ്യശ്ച രാഹവേ കേതവേ നമഃ