സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: ഭരണി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: കാര്‍ത്തിക (ഒന്നാം പാദം)


No comments:

Post a Comment