സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ഭരണി

ഉത്തമം
ഉത്തമം
അധമം
അധമം
അധമം
അധമം
ഉത്തമം
അധമം
ഉത്തമം
ഉത്തമം


No comments:

Post a Comment