സൂര്യാഷ്ടകം

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോസ്തുതേ

സപ്താശ്വരഥമാരൂഢം പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം
ശ്വേതപത്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ലോഹിതം രഥമാരൂഢം സര്‍വലോക പിതാമഹം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ത്രിഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മവിഷ്ണും മഹേശ്വരം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ചം ച വായുമാകാശമേവ ച
പ്രഭും ച സര്‍വലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

ബന്ധുക പുഷ്പസങ്കാശം ഹാര കുണ്ഡല ഭൂഷിതം
ഏക ചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

തം സൂര്യം ജഗത് കര്‍ത്താരം മഹാ തേജഃ പ്രതീപനം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം

തം സൂര്യ സൂര്യം നാഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമോക്ഷകം
മഹാ പാപ ഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം