സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: പൂരുരുട്ടാതി (നാലാം പാദം)


No comments:

Post a Comment