സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: അശ്വതി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: ഉത്രം (ഒന്നാം പാദം)


No comments:

Post a Comment