സ്ത്രീ നക്ഷത്രം :: ഭരണി, പുരുഷ നക്ഷത്രം :: പുണര്‍തം (നാലാം പാദം)


No comments:

Post a Comment