ദാരിദ്ര്യദഹനശിവസ്തോത്രം


വിശ്വേശ്വരായ നരകാര്‍ണ്ണവതാരണായ
കര്‍ണ്ണാമൃതായ ശശിശേഖരഭൂഷണായ
കര്‍പ്പൂരകുന്ദധവളായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ഗൌരിപ്രിയായ രജനീശകലാധരായ
കാലാന്തകായ ഭുജഗാധിപകങ്കണായ
ഗംഗാധരായ ഗജരാജവിമര്‍ദ്ദനായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ഭക്തിപ്രിയായ ഭവരോഗഭയാപഹായ
ഉഗ്രായ ദുര്‍ഗ്ഗഭവസാഗരതാരണായ
ജ്യോതിര്‍മയായ പുനരുദ്‌ഭവവാരണായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ചര്‍മ്മാംബരായ ശവഭസ്‌മവിലേപനായ
ഫാലേക്ഷണായ ഫണികുണ്ഡലമണ്ഡിതായ
മഞ്ജീരപാദയുഗളായ ജടാധരായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

പഞ്ചാനനായ ഫണിരാജവിഭൂഷണായ
ഹേമാംശുകായ ഭുവനത്രയമണ്ഡനായ
ആനന്ദഭൂമിവരദായ തമോഹരായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ഭാനുപ്രിയായ ദുരിതാര്‍ണ്ണവതാരണായ
കാലാന്തകായ കമലാസനപൂജിതായ
നേത്രത്രയായ ശുഭലക്ഷണലക്ഷിതായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

രാമപ്രിയായ രഘുനാഥവരപ്രദായ
നാഗപ്രിയായ നരകാര്‍ണ്ണവതാരണായ
പുണ്യായ പുണ്യചരിതായ, സുരാര്‍ച്ചിതായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

മുക്തേശ്വരായ ഫലദായഗണേശ്വരായ
ഗീതപ്രിയായ വൃഷഭേശ്വരവാഹനായ
മാതംഗചര്‍മ്മവസനായ മഹേശ്വരായ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ഗൌരീവിലാസ ഭുവനായ മഹോദയായ
പഞ്ചാനനായ ശരണാഗതവക്ഷകായ
ശര്‍വ്വായ സര്‍വജഗതാമതിദായകസ്‌മൈ
ദാരിദ്ര്യദു:ഖദഹനായ നമ:ശിവായ

ഫലശ്രുതി

വസിഷ്ഠേന കൃതം സ്തോത്രം
സര്‍വസമ്പത്കരം പരം
ത്രിസന്ധ്യം യ: പഠേത്‌ നിത്യം
സ ഹി സ്വര്‍ഗ്ഗമവാപ്‌നുയാത്‌.