അയ്യപ്പപഞ്ചാക്ഷരകീര്‍ത്തനം


നന്മമേലില്‍ വരുവതിനായ്‌
നിര്‍മ്മലാ! നിന്നെ സേവ ചെയ്തീടുന്നു
സന്തതം മമ വന്നു തുണയ്ക്കണം
ഹരിഹരപുത്രനയ്യപ്പ പാഹി മാം

മന്നിലിന്നു മഹാഗിരി തന്നില-
ത്യുന്നതമാം ശബരിമല തന്നില്‍
സേവിച്ചീടും ജനങ്ങളെയൊക്കെയും
പാലിച്ചീടുക സ്വാമി നിലവയ്യാ!

ശിവസ്‌തുത! ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള മാലൊക്കെയും
തിരുവടിതന്നെ തീര്‍ത്തു രക്ഷിക്കണം
കരുണാവാരിധേ! കാത്തിടേണം തവ
തിരുമലരടി വന്ദേ നിലവയ്യാ!

വരണം ഞങ്ങള്‍ക്കു സമ്പത്തു മേല്ക്കുമേല്‍തരണം സന്തതിയുമടിയങ്ങള്‍ക്ക്‌
പലഗുണങ്ങള്‍ ശരീരസൗഖ്യങ്ങളും
വരണമേ നിത്യം സ്വാമി നിലവയ്യാ!

 എപ്പോഴും തവ പാദങ്ങളല്ലാതെ
മറ്റൊരു മനസ്സില്ലാ കൃപാനിധേ
തൃക്കണ്‍പാര്‍ക്കണം ഞങ്ങളെ നിത്യവും
വിഷ്ണുനന്ദന! സ്വാമി നിലവയ്യാ!