ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു അഷ്ടോത്തരശതനാമാവലി

 1. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 2. ഓം ലക്ഷ്മീപതയെ നമഃ
 3. ഓം കൃഷ്മായ നമഃ
 4. ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ
 5. ഓം ഗരുഢദ്ധ്വജായ നമഃ
 6. ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
 7. ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
 8. ഓം വാസുദേവായ നമഃ
 9. ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
 10. ഓം ദൈത്യാന്തകായ നമഃ
 11. ഓം മധുരിപവെ നമഃ
 12. ഓം താർക്ഷ്യവാഹായ നമഃ
 13. ഓം സനാതനായ നമഃ
 14. ഓം നാരായണായ നമഃ
 15. ഓം പത്മനാഭായ നമഃ
 16. ഓം ഹൃഷികേശായ നമഃ
 17. ഓം സുധാപ്രദായ നമഃ
 18. ഓം മാധവായ നമഃ
 19. ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ
 20. ഓം സ്ഥിതികർത്രെ നമഃ
 21.