ബാലകാണ്ഡം :: ബാല്യവും കൗമാരവും

ഓം
ഹരിഃ ശ്രീഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്നമസ്തു 

ദമ്പതിമാരെബ്ബാല്യംകൊണ്ടേവം രഞ്ജിപ്പിച്ചു

സമ്പ്രതി കൌമാരവും സമ്പ്രാപിച്ചിതു മെല്ലെ.

വിധിനന്ദനനായ വസിഷ്ഠമഹാമുനി

വിധിപൂര്‍വ്വകമുപനിച്ചിതു ബാലന്മാരെ.ശ്രുതികളോടു പുനരംഗങ്ങളുപാംഗങ്ങള്‍

സ്മൃതികളുപസ്മൃതികളുമശ്രമമെല്ലാം

പാഠമായതു പാര്‍ത്താലെന്തൊരത്ഭുതമവ

പാടവമേറും നിജശ്വാസങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലോ.സകലചരാചരഗുരുവായ് മരുവീടും

ഭഗവാന്‍ തനിക്കൊരു ഗുരുവായ്‌ ചമഞ്ഞീടും

സഹസ്രപത്രോത്ഭവപുത്രനാം വസിഷ്ഠന്റെ

മഹത്ത്വമേറും ഭാഗ്യമെന്തു ചൊല്ലാവതോര്‍ത്താല്‍ധനുവേദാംഭോനിധിപാരഗന്മാരായ്‌ വന്നു

തനയന്മാരെന്നതു കണ്ടോരു ദശരഥന്‍

മനസി വളര്‍ന്നൊരു പരമാനന്ദംപൂണ്ടു

മുനിനായകനേയുമാനന്ദിപ്പിച്ചു നന്നായ്‌.ആമോദം വളര്‍ന്നുളളില്‍ സേവ്യസേവകഭാവം

രാമലക്ഷ്മണന്മാരും കൈക്കൊണ്ടാരതുപോലെ

കോമളന്മാരായ് മേവും ഭരതശത്രുഘ്നന്മാര്‍

സ്വാമിഭൃത്യകഭാവം കൈക്കൊണ്ടാരനുദിനം.രാഘവനതുകാലമേകദാ കൌതൂഹലാല്‍

വേഗമേറീടുന്നൊരു തുരഗരത്നമേറി

പ്രാണസമ്മിതനായ ലക്ഷ്മണനോടും ചേര്‍ന്നു

ബാണതൂണീരഖഡ്‌ഗാദ്യായുധങ്ങളുംപൂണ്ട്‌

കാനനദേശേ നടന്നീടിനാന്‍ നായാട്ടിനാ-

യ്‌ക്കാണായ ദുഷ്ടമൃഗസഞ്ചയം കൊലചെയ്താന്‍.ഹരിണഹരികരികരടിഗിരികിരി

ഹരിശാര്‍ദ്ദൂലാദികളമിതവന്യമൃഗം

വധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജനകന്‍കാല്‍ക്കല്‍ വച്ചു

വിധിച്ചവണ്ണം സമസ്കരിച്ചു വണങ്ങിനാന്‍.നിത്യവുമുഷസ്യുഷസ്യുത്ഥായകുളിച്ചൂത്തു

ഭക്തികൈക്കൊണ്ടു സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തശേഷം

ജനകജനനിമാര്‍ചരണാംബുജം വന്ദി-

ച്ചനുജനോടു ചേര്‍ന്നു പൌരകാര്യങ്ങളെല്ലാം

ചിന്തിച്ചു ദണ്ഡനീതി നീങ്ങാതെ ലോകം തങ്കല്‍

സന്തതം രഞ്ജിപ്പച്ചു ധര്‍മ്മപാലനം ചെയ്തു

ബന്ധുക്കളോടും ഗുരുഭൂതന്മാരോടും ചേര്‍ന്നു

സന്തുഷ്ടാത്മനാ മൃഷ്ടഭോജനം കഴിച്ചഥ

ധര്‍മ്മശാസ്ത്രാദിപുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ കേട്ടു

നിര്‍മ്മലബ്രഹ്മാനന്ദലീനചേതസാ നിത്യം

പരമന്‍ പരാപരന്‍ പരബ്രഹ്മാഖ്യന്‍ പരന്‍

പുരുഷന്‍ പരമാത്മാ പരമാനന്ദമൂര്‍ത്തി

ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യനായവതാരംചെയ്തേവം

ഭൂമിപാലകവൃത്തി കൈക്കൊണ്ടു വാണീടിനാന്‍.

ചേതസാ വിചാരിച്ചുകാൺകിലോ പരമാര്‍ത്ഥ-

മേതുമേ ചെയ്യുന്നോനല്ലില്ലല്ലോ വികാരവും

ചിന്തിക്കില്‍ പരിണാമമില്ലാതൊരാത്മാനന്ദ-

മെന്തൊരു മഹാമായാവൈഭവം ചിത്രം ചിത്രം