ശ്രീകൃഷ്ണദർശനം

ഭൂയോവൃത്തിനിവൃത്തിയായ്ബ്ഭുവനവും 
സത്തിൽ തിരോഭൂതമായ്
പിയൂഷധ്വനി ലീനമായ്ച്ചുഴലവും
ശോഭിച്ചു ദീപപ്രഭ
മായാമൂടുപടം തുറന്നു മണിരംഗത്തിൽ
പ്രകാശിക്കുമ-
ക്കായാവിൻ മലർമേനി കൗസ്തുഭമണി
ഗ്രീവന്റെ ദിവ്യോത്സവം.