രാമായണം Contents

1.  ബാലകാണ്ഡം 
1.01 ഇഷ്ടദേവതാവന്ദനം
1.02 ഉമ മഹേശ്വരനോട് (ഉമാമഹേശ്വര സംവാദം)
1.03 ഹനുമാനു തത്ത്വോപദേശം  
1.04 ശിവന്റെ കഥാകഥനം
1.05 പുത്രലാഭാലോചന
1.06 പുത്രകാമേഷ്ടി

1.07 ശ്രീരാമാവതാരം
1.08 കൗസല്യാസ്തുതി
1.09 ബാല്യവും കൗമാരവും
1.10 വിശ്വാമിത്രന്റെ കൂടെ യാത്ര
1.11 താടകാവധം
1.12 അഹല്യാമോക്ഷം
1.13 അഹല്യാസ്തുതി
1.14 സീതാസ്വയംവരം
1.15 ഭാര്‍ഗ്ഗവ ഗര്‍വ്വശമനം


2 അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം

2.01 നാരദ രാഘവ സംവാദം
2.02 ശ്രീരാമാഭിഷേകാരംഭം
2.03 അഭിഷേകവിഘ്നം
2.04 വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം
2.05 ലക്ഷ്മണോപദേശം
2.06 രാമസീതാതത്ത്വം
2.07 വനയാത്ര
2.08 ഗുഹസംഗമം
2.09 ഭരദ്വാജാശ്രമപ്രവേശം

2.10 വാല്മീക്യാശ്രമപ്രവേശം
2.11 ദശരഥന്റെ ചരമഗതി
2.12 ഭരതാഗമനം
2.13 ഭരതന്റെ വിലാപം
2.14 സംസ്കാര കര്‍മ്മം
2.15 ഭരതന്റെ വനയാത്ര
2.16 ഭരതരാഘവ സംവാദം
2.17 അത്ര്യാശ്രമപ്രവേശം


3 ആരണ്യകാണ്ഡം
3.01 മഹാരണ്യപ്രവേശം
3.02 വിരാധവധം
3.03 ശരഭംഗമന്ദിരപ്രവേശം
3.04 മുനിമണ്ഡലസമാഗമം
3.05 സുതീക്ഷ്ണാശ്രമപ്രവേശം
3.06 അഗസ്ത്യസന്ദര്‍‍ശനം
3.07 അഗസ്ത്യസ്തുതി
3.08 ജടായുസംഗമം
3.09 പഞ്ചവടീപ്രവേശം
3.10 ലക്ഷ്മണോപദേശം
3.11 ശൂര്‍പ്പണഖാഗമനം
3.12 ഖരവധം
3.13 ശൂര്‍പ്പണഖാവിലാപം
3.14 രാവണമാരീചസംവാദം
3.15 മാരീചനിഗ്രഹം
3.16 സീതാപഹരണം
3.17 സീതാന്വേഷണം
3.18 ജടായുഗതി
3.19 ജടായുസ്തുതി
3.20 കബന്ധഗതി
3.21 കബന്ധസ്തുതി
3.22 ശബര്യാശ്രമപ്രവേശം4 കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം
4.01 ഹനൂമല്‍സമാഗമം
4.02 സുഗ്രീവസഖ്യം
4.03 ബാലീസുഗ്രീവ കലഹകഥ
4.04 ബാലീസുഗ്രീവ യുദ്ധം
4.05 ബാലിവധം
4.06 താരോപദേശം
4.07 സുഗ്രീവരാജ്യാഭിഷേകം
4.08 ക്രിയാമാര്‍ഗ്ഗോപദേശം
4.09 ഹനൂമല്‍സുഗ്രീവസംവാദം
4.10 ശ്രീരാമന്റെ വിരഹതാപം
4.11 ലക്ഷ്മണന്റെ പുറപ്പാട്
4.12 സുഗ്രീവന്‍ ശ്രീരാമസന്നിധിയില്‍
4.13 സീതാന്വേഷണോദ്യോഗം
4.14 സ്വയംപ്രഭാഗതി
4.15 സ്വയംപ്രഭാസ്തുതി
4.16 അംഗദാദികളുടെ സംശയം
4.17 സമ്പാതി വാക്യം
4.18 സമുദ്രലംഘന ചിന്ത


5 സുന്ദരകാണ്ഡം
5.01 സമുദ്രലംഘനം
5.02 മാര്‍ഗ്ഗവിഘ്നം
5.03 ലങ്കാലക്ഷ്മീമോക്ഷം
5.04 സീതാസന്ദര്‍‍‍ശനം
5.06 രാവണന്റെ പുറപ്പാട്
5.07 രാവണന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം
5.08 ഹനൂമല്‍സീതാസംവാദം
5.09 ലങ്കാമര്‍ദ്ദനം
5.10 ഹനൂമാന്‍ രാവണസഭയില്‍
5.11 ലങ്കാദഹനം
5.12 ഹനൂമാന്റെ പ്രത്യാഗമനം


6 യുദ്ധകാണ്ഡം

6.01 ശ്രീരാമാദികളുടെ നിശ്ചയം
6.02 ലങ്കാവിവരണം
6.03 യുദ്ധയാത്ര
6.04 രാവണാദികളുടെ ആലോചന
6.05 രാവണകുംഭകര്‍ണ്ണസംഭാഷണം
6.06 രാവണവിഭീഷണസംഭാഷണം
6.07 വിഭീഷണന്‍ ശ്രീരാമസന്നിധിയില്‍
6.08 ശുകബന്ധനം
6.09 സേതുബന്ധനം
6.10 രാവണശുക്രസംവാദം
6.11 ശുക്രന്റെ പൂര്‍വ്വവൃത്താന്തം
6.12 മാല്യവാന്റെ വാക്യം
6.13 യുദ്ധാരംഭം
6.14 രാവണന്റെ പടപ്പുറപ്പാട്
6.15 കുംഭകര്‍ണ്ണന്റെ നീതിവാക്യം
6.16 കുംഭകര്‍ണ്ണവധം
6.17 നാരദസ്തുതി
6.18 അതികായവധം
6.19 ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ വിജയം
6.20 ഔഷധാഹരണയാത്ര
6.21 കാലനേമിയുടെ പുറപ്പാട്
6.22 ദിവ്യൌഷധഫലം
6.23 മേഘനാദവധം
6.24 രാവണവിലാപം
6.25 രാവണന്റെ ഹോമവിഘ്നം
6.26 രാമരാവണയുദ്ധം
6.27 അഗസ്ത്യാഗമനവും ആദിത്യസ്തുതിയും
6.28 രാവണവധം
6.29 വിഭീഷണ രാജ്യാഭിഷേകം
6.30 സീതാസ്വീകാരം
6.31 ദേവെന്ദ്രസ്തുതി
6.32 അയോദ്ധ്യയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്ര
6.33 ഹനൂമല്‍ ഭരത സംവാദം
6.34 അയോദ്ധ്യാപ്രവേശം
6.35 രാജ്യാഭിഷേകം
6.36 വാനരാദികള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം
6.37 ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യഭാരഫലം
6.38 രാമായണത്തിന്റെ ഫലശ്രുതി