ഓം ശ്രീം നമഃ

The Prayer Way to Wealth
Try To Overcome Your Financial Problems,
Keep This Page Open And Pray for 2 Minutes Daily
in The Morning And Evening ഓം ശ്രീം നമഃThe Goddess of Wealth and Prosperity will Bless You
with Success, Abundance and Happinessമഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം

നമസ്തേസ്തു മഹാമായേ ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ
ശംഖ ചക്ര ഗദാ ഹസ്തേ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ കോലാസുര ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വപാപഹരേ ദേവീ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

സര്‍വ്വജ്ഞേ സര്‍വ്വവരദേ സര്‍വ്വദുഷ്ട ഭയങ്കരീ
സര്‍വ്വദുഃഖഹരേ ദേവീ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവീ ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനീ
മന്ത്രമൂര്‍ത്തേ സദാദേവീ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവീ ആദിശക്തി മഹേശ്വരീ
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ മഹാരൗദ്രേ മഹാശക്തി മഹോദരേ
മഹാപാപഹരേ ദേവീ മഹാലക്ഷമീ നമോസ്തുതേ

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവീ പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ
പരമേശി ജഗന്മാത: മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവീ നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ

ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാത: മഹാലക്ഷ്മീ നമോസ്തുതേ
Mahalakshmi Ashtakam
മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം
महालक्ष्म्यष्टकम्
Namastestu Mahamaye
Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste
Mahalakshmi Namostute.

Namaste Garudarudhe
Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi
Mahalakshmi Namostute.

Sarvajne Sarva Varade
Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi
Mahalakshmi Namostute.

Siddhi Buddhi Prade Devi
Bhukti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi
Mahalakshmi Namostute.

Adyanta Rahite Devi
Adi Shakti Maheshwari
Yogaje Yoga Sambhute
Mahalakshmi Namostute.

Sthula Sukshme Maha Raudre
Maha Shakti Mahodari
Mahapapahare Devi
Mahalakshmi Namostute.

Padmasanasthithe Devi
Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jaganmata
Mahalakshmi Namostute.

Shwetambara Dhare Devi
Nanalankara Shobhite
Jagasthithe Jaganmata
Mahalakshmi Namostute.


നമസ്തേസ്തു മഹാമായെ
ശ്രീപീഠേ സുരപൂജിതേ
ശംഖ ചക്ര ഗദാ ഹസ്തെ
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

നമസ്തേ ഗരുഡാരൂഢേ
കോലാസുര ഭയങ്കരി
സര്‍വ്വപാപഹരേ ദേവി
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

സര്‍വ്വജ്ഞേ സര്‍വ്വവരദേ
സര്‍വ്വദുഷ്ട ഭയങ്കരി
സര്‍വ്വദുഃഖഹരേ ദേവി
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

സിദ്ധിബുദ്ധിപ്രദേ ദേവി
ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിനി
മന്ത്രമൂര്‍ത്തേ സദാദേവി
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

ആദ്യന്തരഹിതേ ദേവി
ആദിശക്തി മഹേശ്വരി
യോഗജേ യോഗസംഭൂതേ
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ മഹാരൗദ്രേ
മഹാശക്തി മഹോദരേ
മഹാപാപഹരേ ദേവി
മഹാലക്ഷമി നമോസ്തുതേ.

പത്മാസനസ്ഥിതേ ദേവി
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണീ
പരമേശി ജഗന്മാത:
മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തുതേ.

ശ്വേതാംബരധരേ ദേവി
നാനാലങ്കാരഭൂഷിതേ
ജഗസ്ഥിതേ ജഗന്മാതാ
മഹാലക്ഷ്മി നമോസ്തുതേ.
नमस्तेऽस्तु महामाये 
श्रीपीठे सुरपूजिते
शङ्खचक्रगदाहस्ते 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

नमस्ते गरुडारूढे 
कोलासुरभयंकरि
सर्वपापहरे देवि 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

सर्वज्ञे सर्ववरदे 
सर्वदुष्टभयंकरि
सर्वदुःखहरे देवि 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

सिद्धिबुद्धिप्रदे  देवि 
भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि
मन्त्रमूर्ते सदा देवि 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

आद्यन्तरहिते देवि  
आद्यशक्तिमहेश्वरि
योगजे योगसम्भूते 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे 
महाशक्तिमहोदरे
महापापहरे देवि 
महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

पद्मासनस्थिते देवि 
परब्रह्मस्वरूपिणि
परमेशि जगन्मात-
र्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।

श्वेताम्बरधरे देवि
नानालङ्कारभूषिते
जगत्स्थिते जगन्मात-
र्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ।