മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകജപയജ്ഞംഇതൊരു വിശേഷപ്പെട്ട യജ്ഞവിധിയാണ്.
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഊണു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചു മിനിറ്റു നേരം സ്വസ്ഥമായി കസേരയിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുക.
 അതിനിടയിൽ 11 പ്രാവശ്യം മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകം ജപിക്കുക.
(ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല.)

18 വെള്ളിയാഴ്ചകൾ തുടർച്ചയായി (അശുദ്ധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും) ജപിക്കണം. 

ജപം തുടങ്ങും മുൻപായി അനുജ്ഞ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി 9995361657 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.


  1. കടബാദ്ധ്യതകൾ നീങ്ങി ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും കൈവരിക്കുന്നതിന്...
  2. Solve Your Financial Problems :: The Prayer Way to Wealth
  3. ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ജീവിതപുരോഗതിക്കും 
  
മഹാലക്ഷ്മ്യഷ്ടകോപാസന ജപയജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് അനുജ്ഞ വാങ്ങുക...
9995361657