പഞ്ചാംഗഫലങ്ങൾ

 

ആഴ്ചഫലം

ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി,  ശനി

നക്ഷത്രഫലം

തിഥിഫലം

കരണഫലം

നിത്യയോഗഫലം

No comments:

Post a Comment