ദ്വിതീയ

സർക്കാർകാര്യാരംഭം, വിവാഹം, ഭൂഷണധാരണം, വാസ്തുകർമ്മം, വ്രതബന്ധം, പ്രതിഷ്ഠ ഇവകൾക്ക് കൊള്ളാം.