Reference Texts on Vedic Astrology (PDF Files)

Reference Texts on Vedic Astrology (PDF Files)


·        Prasna Margam (Panakkattu Sankaran Nambootiri)
·        Pranasanushata Paddhati
·        Dasaadhyayi (Govinda Bhattathiri)
·        Brihat Prajapatya (Daksha Prajapati)
·        Leghu Prajapatya (Daksha Prajapati)
·        Skanda Hora or Jyotishmati (God Brahma)
·        Vasishta Hora (Sage Vasishta)
·        Garga Hora (Sage Garga)
·        Kousika Hora (Sage Viswamitra)
·        Sounaka Hora (Sage Sounaka)
·        Surya Hora or Surya Jatakam or Suryaruna Samvadam (Sage Surya)
·        Jaimini Sutram (Sage Jaimini)
·        Brigu Sutram (Sage Brigu)
·        Shatpanchashika
·        Yavaneswara Hora or Yavanajataka (Sage Yavaneswara)
·        Vishnugupta Hora (Vishnugupta, also known as Canakya)
·        Satyacharya Hora (Satyacharya)
·        Jeevasarma Hora (Jeeva Sarma)
·        Srutakeerti Hora (Srutakeerti)
·        Sidhasena Hora (Siddha Sena)
·        Maya Hora (Maya)
·        Sphujudwaja Hora (King Sphujidwaja)
·        Saravali (Kalyana Varma)
·        Phala Deepika (Mantreswara)
·        Muhurta Deepika  
·        Hora Saram (Prithu Yasas)       
·        Sarvartha Chintamani (Venkatesa Daivajna)
·        Kashyapa Hora (Sage Kashyapa)
·        Angirasa Smriti 
·        Brihaspati Smriti
·        Poorva Kalamritam (Ganaka Kalidasa)
·        Suka Naadi
·        Tajaka Neelakanthi (Neelakanta) Prasna Ratna  
·        Kaalaprakashika
·        Deivajna Kamadhenu 
·        Surya Sidhanta
·        Muhurtachintamani
·        Vedanga Jyotish (Lagadha)
·        Yajusha Jyothisham
·        Aarcha Jyotisham
·        Viswamitra Samhita
·        Kashyapa Samhita (Kasyapa Samhita Full pdf)
·        Garga Samhita
·        Marichi Samhita 
·        Parasara Dharma Samhita
·        Karma Vipaka Samhita
·        Vidya Madhaviyam - Part I
·        Vidya Madhaviyam - Part II
·        Vidya Madhaviyam - Part III
·        Kala Madhava (Kala Madhav)
·        Kala Nirnaya