ആദിത്യദശയിലെ ബുധാപഹാരം

ആദിത്യദശയിലെ ബുധാപഹാരകാലത്ത് ഒരു കാര്യത്തിലും ഉത്സാഹം കാണുവാനിടയില്ലാതെ വന്നേക്കാം. അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ജീവിതവും ധനശേഷിയിൽ വരുന്ന ശോഷണവും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ദുഃഖിതനായി മാററുകയും ചെയ്തേക്കാം.