കുജദശയിലെ രാഹ്വപഹാരം

ചൊവ്വാദശയിലെ രാഹുവിൻെറ അപഹാരകാലത്ത് എടുത്തുപറയാതെതന്നെ പലവിധങ്ങളിലുളള ക്ളേശങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടായേക്കാം.