സങ്കടനാശഗണേശാഷ്ടകംപ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൌരീപുത്രം വിനായകം
ഭക്ത്യാവാസം സ്മരേന്നിത്യം ആയുഃകാമാര്‍ത്ഥസിദ്ധയേ

പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം
ത്രുതീയം ക്രിഷ്ണപിംഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുര്‍ത്ഥകം

ലംബോദരം പഞ്ചമം ച ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച
സപ്തമം വിഘ്നരാജം ച ധൂമ്രവര്‍ണ്ണം തഥാ f ഷ്ടമം

നവമം ഫാലചന്ദ്രം ച ദശമം തു വിനായകം
ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശം തു ഗജാനനം

ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേന്നരഃ
ന ച വിഘ്നഭയം തസ്യ സര്‍വ്വസിദ്ധികരം പരം

വിദ്യാര്‍ത്ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാര്‍ത്ഥീ ലഭതേ ധനം
പുത്രാര്‍ത്ഥീ ലഭതേ പുത്രാന്‍ മോക്ഷാര്‍ത്ഥീമോക്ഷമാപ്നുയാത്

ജപേത് ഗണപതിസ്തോത്രം ഷണ്‍മാസാത്സഫലം ഭജേത്
സംവത്സരേണ സിദ്ധിം ച ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ

അഷ്ടാനാം ബ്രാഹ്മണാനാം ച ലിഖിത്വാ യഃ സമര്‍പ്പയേത്
തസ്യ വിദ്യാ ഭവേത്സര്‍വ്വാ ഗണേശസ്യ പ്രസാദതഃ