ശ്രീ ഗണേശപഞ്ചരത്നസ്തോത്രം


മുദാകരാത്തമോദകം സദാ വിമുക്തിസാധകം
കലാധരാവതംസകം വിലാസിലോകരക്ഷകം
അനായകൈകനായകം വിനാശിതേഭദൈത്യകം
നതാശുഭാശുനാശകം നമാമി തം വിനായകം

നതേതരാതിഭീകരം നവോദിതാര്‍ക്കഭാസ്വരം
നമത് സുരാരിനിര്‍ജ്ജരം നതാധികാപദുദ്ധരം
സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരം
മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരന്തരം

സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ജരം
ദരേതരോദരം വരം വരേഭവക്ത്രമക്ഷരം
ക്രിപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം
നമസ്കരം നമസ്ക്രുതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം

അകിഞ്ചനാര്‍ത്തിമാര്‍ജ്ജനം ചിരന്തനോക്തിഭാജനം
പുരാരിപൂര്‍വനന്ദനം സുരാരിഗര്‍വ്വചര്‍വ്വണം
പ്രപഞ്ചനാശഭീഷണം ധനഞ്ജയാദിഭൂഷണം
കപോലദാനവാരിണം ഭജേ പുരാണവാരണം

നിതാന്തകാന്തിദന്തകാന്തമന്തകാന്തമാത്മജം
അചിന്ത്യരൂപമന്തഹീനമന്തരായക്രുന്തനം
ഹ്രുദന്തരേ നിരന്തരം വസന്തമേവ യോഗിനാം
തമേകദന്തമേകമേവ ചിന്തയാമി സന്തതം

മഹാഗണേശപഞ്ചരത്നമാദരേണയാ f ന്വഹം
പ്രജല്പതിപ്രഭാതകേ ഹ്രുദിസ്മരന്‍ ഗണേശ്വരം
അരോഗതാമദോഷതാം സുസാഹിതീം സുപുത്രതാം
സമാഹിതായുരഷ്ടഭൂതിരപ്യുപൈതിസോ f ചിരാത്

ശ്രീമദ് ശങ്കരാചാര്യക്രുത ഗണേശപഞ്ചരത്നസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണ്ണം