ശിവസഹസ്രനാമാവലി

1. ഓം സ്ഥിരായ നമഃ
2. ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ
3. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
4. ഓം ഭീമായ നമഃ
5. ഓം പ്രവരായ നമഃ
6. ഓം വരദായ നമഃ
7. ഓം വരായ നമഃ
8. ഓം സര്‍വാത്മനേ നമഃ
9. ഓം സര്‍വവിഖ്യാതായ നമഃ
10. ഓം സര്‍വസ്‌മൈ നമഃ
11. ഓം സര്‍വകരായ നമഃ
12. ഓം ഭവായ നമഃ
13. ഓം ജടിനേ നമഃ
14. ഓം ചര്‍മിണേ നമഃ
15. ഓം ശിഖണ്ഡിനേ നമഃ
16. ഓം സര്‍വാംഗായ നമഃ
17. ഓം സര്‍വഭാവനായ നമഃ
18. ഓം ഹരായ നമഃ
19. ഓം ഹരിണാക്ഷായ നമഃ
20. ഓം സര്‍വഭൂതഹരായ നമഃ
21. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
22. ഓം പ്രവൃത്തയേ നമഃ
23. ഓം നിവൃത്തയേ നമഃ
24. ഓം നിയതായ നമഃ
25. ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
26. ഓം ധ്രുവായ നമഃ
27. ഓം ശ്മശാനവാസിനേ നമഃ
28. ഓം ഭഗവതേ നമഃ
29. ഓം ഖചരായ നമഃ
30. ഓം ഗോചരായ നമഃ
31. ഓം അര്‍ദനായ നമഃ
32. ഓം അഭിവാദ്യായ നമഃ
33. ഓം മഹാകര്‍മണേ നമഃ
34. ഓം തപസ്വിനേ നമഃ
35. ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ
36. ഓം ഉന്മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നായ നമഃ
37. ഓം സര്‍വലോകപ്രജാപതയേ നമഃ
38. ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
39. ഓം മഹാകായായ നമഃ
40. ഓം വൃഷരൂപായ നമഃ
41. ഓം മഹായശസേ നമഃ
42. ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
43. ഓം സര്‍വഭൂതാത്മനേ നമഃ
44. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
45. ഓം മഹാഹനവേ നമഃ
46. ഓം ലോകപാലായ നമഃ
47. ഓം അന്തര്‍ഹിതത്മനേ നമഃ
48. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
49. ഓം ഹയഗര്‍ദഭയേ നമഃ
50. ഓം പവിത്രായ നമഃ
51. ഓം മഹതേ നമഃ
52. ഓം നിയമായ നമഃ
53. ഓം നിയമാശ്രിതായ നമഃ
54. ഓം സര്‍വകര്‍മണേ നമഃ
55. ഓം സ്വയംഭൂതായ നമഃ
56. ഓം ആദയേ നമഃ
57. ഓം ആദികരായ നമഃ
58. ഓം നിധയേ നമഃ
59. ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ
60. ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ
61. ഓം സോമായ നമഃ
62. ഓം നക്ഷത്രസാധകായ നമഃ
63. ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ
64. ഓം സൂര്യായ നമഃ
65. ഓം ശനയേ നമഃ
66. ഓം കേതവേ നമഃ
67. ഓം ഗ്രഹായ നമഃ
68. ഓം ഗ്രഹപതയേ നമഃ
69. ഓം വരായ നമഃ
70. ഓം അത്രയേ നമഃ
71. ഓം അത്ര്യാ നമസ്‌കര്‍ത്രേ നമഃ
72. ഓം മൃഗബാണാര്‍പണായ നമഃ
73. ഓം അനഘായ നമഃ
74. ഓം മഹാതപസേ നമഃ
75. ഓം ഘോരതപസേ നമഃ
76. ഓം അദീനായ നമഃ
77. ഓം ദീനസാധകായ നമഃ
78. ഓം സംവത്സരകരായ നമഃ
79. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
80. ഓം പ്രമാണായ നമഃ
81. ഓം പരമായ തപസേ നമഃ
82. ഓം യോഗിനേ നമഃ
83. ഓം യോജ്യായ നമഃ
84. ഓം മഹാബീജായ നമഃ
85. ഓം മഹാരേതസേ നമഃ
86. ഓം മഹാബലായ നമഃ
87. ഓം സുവര്‍ണരേതസേ നമഃ
88. ഓം സര്‍വജ്ഞായ നമഃ
89. ഓം സുബീജായ നമഃ
90. ഓം ബീജവാഹനായ നമഃ
91. ഓം ദശബാഹവേ നമഃ
92. ഓം അനിമിഷായ നമഃ
93. ഓം നീലകണ്ഠായ നമഃ
94. ഓം ഉമാപതയേ നമഃ
95. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
96. ഓം സ്വയംശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
97. ഓം ബലവീരായ നമഃ
98. ഓം അബലായഗണായ നമഃ
99. ഓം ഗണകര്‍ത്രേ നമഃ
100. ഓം ഗണപതയേ നമഃ
101. ഓം ദിഗ്വാസസേ നമഃ
102. ഓം കാമായ നമഃ
103. ഓം മന്ത്രവിദേ നമഃ
104. ഓം പരമായ മന്ത്രായ നമഃ
105. ഓം സര്‍വഭാവകരായ നമഃ
106. ഓം ഹരായ നമഃ
107. ഓം കമണ്ഡലുധരായ നമഃ
108. ഓം ധന്വിനേ നമഃ
109. ഓം ബാണഹസ്തായ നമഃ
110. ഓം കപാലവതേ നമഃ
111. ഓം അശനയേ നമഃ
112. ഓം ശതഘ്‌നിനേ നമഃ
113. ഓം ഖഡ്ഗിനേ നമഃ
114. ഓം പട്ടിശിനേ നമഃ
115. ഓം ആയുധിനേ നമഃ
116. ഓം മഹതേ നമഃ
117. ഓം സ്രുവഹസ്തായ നമഃ
118. ഓം സുരൂപായ നമഃ
119. ഓം തേജസേ നമഃ
120. ഓം തേജസ്‌കരായ നിധയേ നമഃ
121. ഓംഉഷ്ണീഷിണേ നമഃ
122. ഓം സുവക്ത്രായ നമഃ
123. ഓം ഉദഗ്രായ നമഃ
124. ഓം വിനതായ നമഃ
125. ഓം ദീര്‍ഘായ നമഃ
126. ഓം ഹരികേശായ നമഃ
127. ഓം സുതീര്‍ഥായ നമഃ
128. ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
129. ഓം സൃഗാലരൂപായ നമഃ
130. ഓം സിദ്ധാര്‍ഥായ നമഃ
131. ഓം മുണ്ഡായ നമഃ
132. ഓം സര്‍വശുഭങ്കരായ നമഃ
133. ഓം അജായ നമഃ
134. ഓം ബഹുരൂപായ നമഃ
135. ഓം ഗന്ധധാരിണേ നമഃ
136. ഓം കപര്‍ദിനേ നമഃ
137. ഓം ഉര്‍ധ്വരേതസേ നമഃ
138. ഓം ഊര്‍ധ്വലിംഗായ നമഃ
139. ഓം ഊര്‍ധ്വശായിനേ നമഃ
140. ഓം നഭസ്ഥലായ നമഃ
141. ഓം ത്രിജടിനേ നമഃ
142. ഓം ചീരവാസസേ നമഃ
143. ഓം രുദ്രായ നമഃ
144. ഓം സേനാപതയേ നമഃ
145. ഓം വിഭവേ നമഃ
146. ഓം അഹശ്ചരായ നമഃ
147. ഓം നക്തഞ്ചരായ നമഃ
148. ഓം തി‡മന്യവേ നമഃ
149. ഓം സുവര്‍ചസായ നമഃ
150. ഓം ഗജഘ്‌നേ നമഃ
151. ഓം ദൈത്യഘ്‌നേ നമഃ
152. ഓം കാലായ നമഃ
153. ഓം ലോകധാത്രേ നമഃ
154. ഓം ഗുണാകരായ നമഃ
155. ഓം സിംഹശാര്‍ദൂലരൂപായ നമഃ
156. ഓം ആര്‍ദ്രചര്‍മാംബരാവൃതായ നമഃ
157. ഓം കാലയോഗിനേ നമഃ
158. ഓം മഹാനാദായ നമഃ
159. ഓം സര്‍വകാമായ നമഃ
160. ഓം ചതുഷ്പഥായ നമഃ
161. ഓം നിശാചരായ നമഃ
162. ഓം പ്രേതചാരിണേ നമഃ
163. ഓം ഭൂതചാരിണേ നമഃ
164. ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
165. ഓം ബഹുഭൂതായ നമഃ
166. ഓം ബഹുധരായ നമഃ
167. ഓം സ്വര്‍ഭാനവേ നമഃ
168. ഓം അമിതായ നമഃ
169. ഓം ഗതയേ നമഃ
170. ഓം നൃത്യപ്രിയായ നമഃ
171. ഓം നിത്യനര്‍തായ നമഃ
172. ഓം നര്‍തകായ നമഃ
173. ഓം സര്‍വലാലസായ നമഃ
174. ഓം ഘോരായ നമഃ
175. ഓം മഹാതപസേ നമഃ
176. ഓം പാശായ നമഃ
177. ഓം നിത്യായ നമഃ
178. ഓം ഗിരിരുഹായ നമഃ
179. ഓം നഭസേ നമഃ
180. ഓം സഹസ്രഹസ്തായ നമഃ
181. ഓം വിജയായ നമഃ
182. ഓം വ്യവസായായ നമഃ
183. ഓം അതന്ദ്രിതായ നമഃ
184. ഓം അധര്‍ഷണായ നമഃ
185. ഓം ധര്‍ഷണാത്മനേ നമഃ
186. ഓം യജ്ഞഘ്‌നേ നമഃ
187. ഓം കാമനാശകായ നമഃ
188. ഓം ദക്ഷയാഗാപഹാരിണേ നമഃ
189. ഓം സുസഹായ നമഃ
190. ഓം മധ്യമായ നമഃ
191. ഓം തേജോപഹാരിണേ നമഃ
192. ഓം ബലഘ്‌നേ നമഃ
193. ഓം മുദിതായ നമഃ
194. ഓം അര്‍ഥായ നമഃ
195. ഓം അജിതായ നമഃ
196. ഓം അവരായ നമഃ
197. ഓം ഗംഭീരഘോഷാ യ നമഃ
198. ഓം ഗംഭീരായ നമഃ
199. ഓം ഗംഭീരബലവാഹനായ നമഃ
200. ഓം ന്യഗ്രോധരൂപായ നമഃ
201. ഓം ന്യഗ്രോധായ നമഃ
202. ഓം വൃക്ഷകര്‍ണസ്ഥിതേ യ നമഃ
203. ഓം വിഭവേ നമഃ
204. ഓം സുതീക്ഷ്ണദശനായ നമഃ
205. ഓം മഹാകായായ നമഃ
206. ഓം മഹാനനായ നമഃ
207. ഓം വിഷ്വക്‌സേനായ നമഃ
208. ഓം ഹരയേ നമഃ
209. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
210. ഓം സംയുഗാപീഡവാഹനായ നമഃ
211. ഓം തീക്ഷ്ണാതാപായ നമഃ
212. ഓം ഹര്യശ്വായ നമഃ
213. ഓം സഹായായ നമഃ
214. ഓം കര്‍മകാലവിദേ നമഃ
215. ഓം വിഷ്ണുപ്രസാദിതായ നമഃ
216. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
217. ഓം സമുദ്രായ നമഃ
218. ഓം ബഡവാമുഖായ നമഃ
219. ഓം ഹുതാശനസഹായായ നമഃ
220. ഓം പ്രശാന്താത്മനേ നമഃ
221. ഓം ഹുതാശനായ നമഃ
222. ഓം ഉഗ്രതേജസേ നമഃ
223. ഓം മഹാതേജസേ നമഃ
224. ഓം ജന്യായ നമഃ
225. ഓം വിജയകാലവിദേ നമഃ
226. ഓം ജ്യോതിഷാമയനായ നമഃ
227. ഓം സിദ്ധയേ നമഃ
228. ഓം സര്‍വവിഗ്രഹായ നമഃ
229. ഓം ശിഖിനേ നമഃ
230. ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ
231. ഓം ജടിനേ നമഃ
232. ഓം ജ്വലിനേ നമഃ
233. ഓം മൂര്‍തിജായ നമഃ
234. ഓം മൂര്‍ധഗായ നമഃ
235. ഓം ബലിനേ നമഃ
236. ഓം വേണവിനേ നമഃ
237. ഓം പണവിനേ നമഃ
238. ഓം താലിനേ നമഃ
239. ഓം ഖലിനേ നമഃ
240. ഓം കാലകടങ്കടായ നമഃ
241. ഓം നക്ഷത്രവിഗ്രഹമതയേ നമഃ
242. ഓം ഗുണബുദ്ധയേ നമഃ
243. ഓം ലയായ നമഃ
244. ഓം അഗമായ നമഃ
245. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
246. ഓം വിശ്വബാഹവേ നമഃ
247. ഓം വിഭാഗായ നമഃ
248. ഓം സര്‍വഗായ നമഃ
249. ഓം അമുഖായ നമഃ
250. ഓം വിമോചനായ നമഃ
251. ഓം സുസരണായ നമഃ
252. ഓം ഹിരണ്യകവചോദ്ഭവായ നമഃ
253. ഓം മേ™്രജായ നമഃ
254. ഓം ബലചാരിണേ നമഃ
255. ഓം മഹീചാരിണേ നമഃ
256. ഓം സ്രുതായ നമഃ
257. ഓം സര്‍വതൂര്യനിനാദിനേ നമഃ
258. ഓം സര്‍വാതോദ്യപരിഗ്രഹായ നമഃ
259. ഓം വ്യാലരൂപായ നമഃ
260. ഓം ഗുഹാവാസിനേ നമഃ
261. ഓം ഗുഹായ നമഃ
262. ഓം മാലിനേ നമഃ
263. ഓം തരംഗവിദേ നമഃ
264. ഓം ത്രിദശായ നമഃ
265. ഓം ത്രികാലധൃഗേ നമഃ
266. ഓം കര്‍മസര്‍വബന്ധവിമോചനായ നമഃ
267. ഓം അസുരേന്ദ്രാണാംബന്ധനായ നമഃ
268. ഓം യുധി ശത്രുവിനാശനായ നമഃ
269. ഓം സാംഖ്യപ്രസാദായ നമഃ
270. ഓം ദുര്‍വാസസേ നമഃ
271. ഓം സര്‍വസാധുനിഷേവിതായ നമഃ
272. ഓം പ്രസ്‌കന്ദനായ നമഃ
273. ഓം വിഭാഗജ്ഞായ നമഃ
274. ഓം അതുല്യായ നമഃ
275. ഓം യജ്ഞഭാഗവിദേ നമഃ
276. ഓം സര്‍വവാസായ നമഃ
277. ഓം സര്‍വചാരിണേ നമഃ
278. ഓം ദുര്‍വാസസേ നമഃ
279. ഓം വാസവായ നമഃ
280. ഓം അമരായ നമഃ
281. ഓം ഹൈമായ നമഃ
282. ഓം ഹേമകരായ നമഃ
283. ഓം അയജ്ഞായ നമഃ
284. ഓം സര്‍വധാരിണേ നമഃ
285. ഓം ധരോത്തമായ നമഃ
286. ഓം ലോഹിതാക്ഷായ നമഃ
287. ഓം മഹാക്ഷായ നമഃ
288. ഓം വിജയാക്ഷായ നമഃ
289. ഓം വിശാരദായ നമഃ
290. ഓം സംഗ്രഹായ നമഃ
291. ഓം നിഗ്രഹായ നമഃ
292. ഓം കര്‍ത്രേ നമഃ
293. ഓം സര്‍പചീരനിവാസനായ നമഃ
294. ഓം മുഖ്യായ നമഃ
295. ഓം അമുഖ്യായ നമഃ
296. ഓം ദേഹായ നമഃ
297. ഓം കാഹലയേ നമഃ
298. ഓം സര്‍വകാമദായ നമഃ
299. ഓം സര്‍വകാലപ്രസാദയേ നമഃ
300. ഓം സുബലായ നമഃ
301. ബലരൂപധൃഗേ നമഃ
302. ഓം സര്‍വകാമവരായ നമഃ
303. ഓം സര്‍വദായ നമഃ
304. ഓം സര്‍വതോമുഖായ നമഃ
305. ഓം ആകാശനിര്‍വിരൂപായ നമഃ
306. ഓം നിപാതിനേ നമഃ
307. ഓം അവശായ നമഃ
308. ഓം ഖഗായ നമഃ
309. ഓം രൗദ്രരൂപായ നമഃ
310. ഓം അംശവേ നമഃ
311. ഓം ആദിത്യായ നമഃ
312. ഓം ബഹുരശ്മയേ നമഃ
313. ഓം സുവര്‍ചസിനേ നമഃ
314. ഓം വസുവേഗായ നമഃ
315. ഓം മഹാവേഗായ നമഃ
316. ഓം മനോവേഗായ നമഃ
317. ഓം നിശാചരായ നമഃ
318. ഓം സര്‍വവാസിനേ നമഃ
319. ഓം ശ്രിയാവാസിനേ നമഃ
320. ഓം ഉപദേശകരായ നമഃ
321. ഓം അകരായ നമഃ
322. ഓം മുനയേ നമഃ
323. ഓം ആത്മനിരാലോകായ നമഃ
324. ഓം സംഭഗ്നായ നമഃ
325. ഓം സഹസ്രദായ നമഃ
326. ഓം പക്ഷിണേ നമഃ
327. ഓം പക്ഷരൂപായ നമഃ
328. ഓം അതിദീപ്തായ നമഃ
329. ഓം വിശാം പതയേ നമഃ
330. ഓം ഉന്മാദായ നമഃ
331. ഓം മദനായ നമഃ
332. ഓം കാമായ നമഃ
333. ഓം അശ്വത്ഥായ നമഃ
334. ഓം അര്‍ഥകരായ നമഃ
335. ഓം യശസേ നമഃ
336. ഓം വാമദേവായ നമഃ
337. ഓം വാമായ നമഃ
338. ഓം പ്രാചേ നമഃ
339. ഓം ദക്ഷിണായ നമഃ
340. ഓം വാമനായ നമഃ
341. ഓം സിദ്ധയോഗിനേ നമഃ
342. ഓം മഹര്‍ഷയേ നമഃ
343. ഓം സിദ്ധാര്‍ഥായ നമഃ
344. ഓം സിദ്ധസാധകായ നമഃ
345. ഓം ഭിക്ഷവേ നമഃ
346. ഓം ഭിക്ഷുരൂപായ നമഃ
347. ഓം വിപണായ നമഃ
348. ഓം മൃദവേ നമഃ
349. ഓം അവ്യയായ നമഃ
350. ഓം മഹാസേനായ നമഃ
351. ഓം വിശാഖായ നമഃ
352. ഓം ഷഷ്ഠിഭാഗായ നമഃ
353. ഓം ഗവാം പതയേ നമഃ
354. ഓം വജ്രഹസ്തായ നമഃ
355. ഓം വിഷ്‌കംഭിണേ നമഃ
356. ഓം ചമൂസ്തംഭനായ നമഃ
357. ഓം വൃത്താവൃത്തകരായ നമഃ
358. ഓം താലായ നമഃ
359. ഓം മധവേ നമഃ
360. ഓം മധുകലോചനായ നമഃ
361. ഓം വാചസ്പത്യായ നമഃ
362. ഓം വാജസനായ നമഃ
363. ഓം നിത്യമാശ്രിതപൂജിതായ നമഃ
364. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
365. ഓം ലോകചാരിണേ നമഃ
366. ഓം സര്‍വചാരിണേ നമഃ
367. ഓം വിചാരവിദേ നമഃ
368. ഓം ഈശാനായ നമഃ
369. ഓം ഈശ്വരായ നമഃ
370. ഓം കാലായ നമഃ
371. ഓം നിശാചാരിണേ നമഃ
372. ഓം പിനാകവതേ നമഃ
373. ഓം നിമിത്തസ്ഥായ നമഃ
374. ഓം നിമിത്തായ നമഃ
375. ഓം നന്ദയേ നമഃ
376. ഓം നന്ദികരായ നമഃ
377. ഓം ഹരയേ നമഃ
378. ഓം നന്ദീശ്വരായ നമഃ
379. ഓം നന്ദിനേ നമഃ
380. ഓം നന്ദനായ നമഃ
381. ഓം നന്ദിവര്‍ധനായ നമഃ
382. ഓം ഭഗഹാരിണേ നമഃ
383. ഓം നിഹന്ത്രേ നമഃ
384. ഓം കാലായ നമഃ
385. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
386. ഓം പിതാമഹായ നമഃ
387. ഓം ചതുര്‍മുഖായ നമഃ
388. ഓം മഹാലിംഗായ നമഃ
389. ഓം ചാരുലിംഗായ നമഃ
390. ഓം ലിംഗാധ്യക്ഷായ നമഃ
391. ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
392. ഓം യോഗാധ്യക്ഷായ നമഃ
393. ഓം യുഗാവഹായ നമഃ
394. ഓം ബീജാധ്യക്ഷായ നമഃ
395. ഓം ബീജകര്‍ത്രേ നമഃ
396. ഓം അധ്യാത്മാനുഗതായ നമഃ
397. ഓം ബലായ നമഃ
398. ഓം ഇതിഹാസായ നമഃ
399. ഓം സങ്കല്‍പായ നമഃ
400. ഓം ഗൗതമായ നമഃ
401. ഓം നിശാകരായ നമഃ
402. ഓം ദംഭായ നമഃ
403. ഓം അദംഭായ നമഃ
404. ഓം വൈദംഭായ നമഃ
405. ഓം വശ്യായ നമഃ
406. ഓം വശകരായ നമഃ
407. ഓം കലയേ നമഃ
408. ഓം ലോകകര്‍ത്രേ നമഃ
409. ഓം പശുപതയേ നമഃ
410. ഓം മഹാകര്‍ത്രേ നമഃ
411. ഓം അനൗഷധായ നമഃ
412. ഓം അക്ഷരായ നമഃ
413. ഓം പരമായ ബ്രഹ്മണേ നമഃ
414. ഓം ബലവതേ നമഃ
415. ഓം ശക്രായ നമഃ
416. ഓം നീതയേ നമഃ
417. ഓം അനീതയേ നമഃ
418. ഓം ശുദ്ധാത്മനേ നമഃ
419. ഓം ശുദ്ധായ നമഃ
420. ഓം മാന്യായ നമഃ
421. ഓം ഗതാഗതായ നമഃ
422. ഓം ബഹുപ്രസാദായ നമഃ
423. ഓം സുസ്വപ്നായ നമഃ
424. ഓം ദര്‍പണായ നമഃ
425. ഓം അമിത്രജിതേ നമഃ
426. ഓം വേദകാരായ നമഃ
427. ഓം മന്ത്രകാരായ നമഃ
428. ഓം വിദുഷേ നമഃ
429. ഓം സമരമര്‍ദനായ നമഃ
430. ഓം മഹാമേഘനിവാസിനേ നമഃ
431. ഓം മഹാഘോരായ നമഃ
432. ഓം വശിനേ നമഃ
433. ഓം കരായ നമഃ
434. ഓം അഗ്നിജ്വാലായ നമഃ
435. ഓം മഹാജ്വാലായ നമഃ
436. ഓം അതിധൂമ്രായ നമഃ
437. ഓം ഹുതായ നമഃ
438. ഓം ഹവിഷേ നമഃ
439. ഓം വൃഷണായ നമഃ
440. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
441. ഓം നിത്യം വര്‍ചസ്വിനേ നമഃ
442. ഓം ധൂമകേതനായ നമഃ
443. ഓം നീലായ നമഃ
444. ഓം അംഗലുബ്ധായ നമഃ
445. ഓം ശോഭനായ നമഃ
446. ഓം നിരവഗ്രഹായ നമഃ
447. ഓം സ്വസ്തിദായ നമഃ
448. ഓം സ്വസ്തിഭാവായ നമഃ
449. ഓം ഭാഗിനേ നമഃ
450. ഓം ഭാഗകരായ നമഃ
451. ഓം ലഘവേ നമഃ
452. ഓം ഉത്സംഗായ നമഃ
453. ഓം മഹാംഗായ നമഃ
454. ഓം മഹാഗര്‍ഭപരായണായ നമഃ
455. ഓം കൃഷ്ണവര്‍ണായ നമഃ
456. ഓം സുവര്‍ണായ നമഃ
457. ഓം സര്‍വദേഹിനാം ഇന്ദ്രിയായ നമഃ
458. ഓം മഹാപാദായ നമഃ
459. ഓം മഹാഹസ്തായ നമഃ
460. ഓം മഹാകായായ നമഃ
461. ഓം മഹായശസേ നമഃ
462. ഓം മഹാമൂര്‍ധ്‌നേ നമഃ
463. ഓം മഹാമാത്രായ നമഃ
464. ഓം മഹാനേത്രായ നമഃ
465. ഓം നിശാലയായ നമഃ
466. ഓം മഹാന്തകായ നമഃ
467. ഓം മഹാകര്‍ണായ നമഃ
468. ഓം മഹോഷ്ഠായ നമഃ
469. ഓം മഹാഹനവേ നമഃ
470. ഓം മഹാനാസായ നമഃ
471. ഓം മഹാകംബവേ നമഃ
472. ഓം മഹാഗ്രീവായ നമഃ
473. ഓം ശ്മശാനഭാജേ നമഃ
474. ഓം മഹാവക്ഷസേ നമഃ
475. ഓം മഹോരസ്‌കായ നമഃ
476. ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ
477. ഓം മൃഗാലയായ നമഃ
478. ഓം ലംബനായ നമഃ
479. ഓം ലംബിതോഷ്ഠായ നമഃ
480. ഓം മഹാമായായ നമഃ
481. ഓം പയോനിധയേ നമഃ
482. ഓം മഹാദന്തായ നമഃ
483. ഓം മഹാദം ്രച്ചായ നമഃ
484. ഓം മഹാജിഹ്വായ നമഃ
485. ഓം മഹാമുഖായ നമഃ
486. ഓം മഹാനഖായ നമഃ
487. ഓം മഹാരോമ്‌ണേ നമഃ
488. ഓം മഹാകോശായ നമഃ
489. ഓം മഹാജടായ നമഃ
490. ഓം പ്രസന്നായ നമഃ
491. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
492. ഓം പ്രത്യയായ നമഃ
493. ഓം ഗിരിസാധനായ നമഃ
494. ഓം സ്‌നേഹനായ നമഃ
495. ഓം അസ്‌നേഹനായ നമഃ
496. ഓം അജിതായ നമഃ
497. ഓം മഹാമുനയേ നമഃ
498. ഓം വൃക്ഷാകാരായ നമഃ
499. ഓം വൃക്ഷകേതവേ നമഃ
500. ഓം അനലായ നമഃ
501. ഓം വായുവാഹനായ നമഃ
502. ഓം ഗണ്ഡലിനേ നമഃ
503. ഓം മേരുധാമ്‌നേ നമഃ
504. ഓം ദേവാധിപതയേ നമഃ
505. ഓം അഥര്‍വശീര്‍ഷായ നമഃ
506. ഓം സാമാസ്യായ നമഃ
507. ഓം ഋക്‌സഹസ്രാമിതേക്ഷണായ നമഃ
508. ഓം യജുഃ പാദ ഭുജായ നമഃ
509. ഓം ഗുഹ്യായ നമഃ
510. ഓം പ്രകാശായ നമഃ
511. ഓം ജംഗമായ നമഃ
512. ഓം അമോഘാര്‍ഥായ നമഃ
513. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
514. ഓം അഭിഗമ്യായ നമഃ
515. ഓം സുദര്‍ശനായ നമഃ
516. ഓം ഉപകാരായ നമഃ
517. ഓം പ്രിയായ നമഃ
518. ഓം സര്‍വസ്‌മൈ നമഃ
519. ഓം കനകായ നമഃ
520. ഓം കാഞ്ചനച്ഛവയേ നമഃ
521. ഓം നാഭയേ നമഃ
522. ഓം നന്ദികരായ നമഃ
523. ഓം ഭാവായ നമഃ
524. ഓം പുഷ്‌കരസ്ഥപതയേ നമഃ
525. ഓം സ്ഥിരായ നമഃ
526. ഓം ദ്വാദശായ നമഃ
527. ഓം ത്രാസനായ നമഃ
528. ഓം ആദ്യായ നമഃ
529. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
530. ഓം യജ്ഞസമാഹിതായ നമഃ
531. ഓം നക്തം നമഃ
532. ഓം കലയേ നമഃ
533. ഓം കാലായ നമഃ
534. ഓം മകരായ നമഃ
535. ഓം കാലപൂജിതായ നമഃ
536. ഓം സഗണായ നമഃ
537. ഓം ഗണകാരായ നമഃ
538. ഓം ഭൂതവാഹനസാരഥയേ നമഃ
539. ഓം ഭസ്മശയായ നമഃ
540. ഓം ഭസ്മഗോപ്‌ത്രേ നമഃ
541. ഓം ഭസ്മഭൂതായ നമഃ
542. ഓം തരവേ നമഃ
543. ഓം ഗണായ നമഃ
544. ഓം ലോകപാലായ നമഃ
545. ഓം അലോകായ നമഃ
546. ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
547. ഓം സര്‍വപൂജിതായ നമഃ
548. ഓം ശുക്ലായ നമഃ
549. ഓം ത്രിശുക്ലായ നമഃ
550. ഓം സമ്പന്നായ നമഃ
551. ഓം ശുചയേ നമഃ
552. ഓം ഭൂതനിഷേവിതായ നമഃ
553. ഓം ആശ്രമസ്ഥായ നമഃ
554. ഓം ക്രിയാവസ്ഥായ നമഃ
555. ഓം വിശ്വകര്‍മമതയേ നമഃ
556. ഓം വരായ നമഃ
557. ഓം വിശാലശാഖായ നമഃ
558. ഓം താമ്രോഷ്ഠായ നമഃ
559. ഓം അംബുജാലായ നമഃ
560. ഓം സുനിശ്ചലായ നമഃ
561. ഓം കപിലായ നമഃ
562. ഓം കപിശായ നമഃ
563. ഓം ശുക്ലായ നമഃ
564. ഓം അയുഷേ നമഃ
565. ഓം പരസ്‌മൈ നമഃ
566. ഓം അപരായ നമഃ
567. ഓം ഗന്ധര്‍വായ നമഃ
568. ഓം അദിതയേ നമഃ
569. ഓം താര്‍ക്ഷ്യായ നമഃ
570. ഓം സുവിജ്ഞേയായ നമഃ
571. ഓം സുശാരദായ നമഃ
572. ഓം പരശ്വധായുധായ നമഃ
573. ഓം ദേവായ നമഃ
574. ഓം അനുകാരിണേ നമഃ
575. ഓം സുബാന്ധവായ നമഃ
576. ഓം തുംബവീണായ നമഃ
577. ഓം മഹാക്രോധായ നമഃ
578. ഓം ഊര്‍ധ്വരേതസേ നമഃ
579. ഓം ജലേശയായ നമഃ
580. ഓം ഉഗ്രായ നമഃ
581. ഓം വശംകരായ നമഃ
582. ഓം വംശായ നമഃ
583. ഓം വംശനാദായ നമഃ
584. ഓം അനിന്ദിതായ നമഃ
585. ഓം സര്‍വാംഗരൂപായ നമഃ
586. ഓം മായാവിനേ നമഃ
587. ഓം സുഹൃദായ നമഃ
588. ഓം അനിലായ നമഃ
589. ഓം അനലായ നമഃ
590. ഓം ബന്ധനായ നമഃ
591. ഓം ബന്ധകര്‍ത്രേ നമഃ
592. ഓം സുബന്ധനവിമോചനായ നമഃ
593. ഓം സയജ്ഞാരയേ നമഃ
594. ഓം സകാമാരയേ നമഃ
595. ഓം മഹാദംഷ്ട്രായ നമഃ
596. ഓം മഹായുധായ നമഃ
597. ഓം ബഹുധാനിന്ദിതായ നമഃ
598. ഓം ശര്‍വായ നമഃ
599. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
600. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
601. ഓം അധനായ നമഃ
602. ഓം അമരേശായ നമഃ
603. ഓം മഹാദേവായ നമഃ
604. ഓം വിശ്വദേവായ നമഃ
605. ഓം സുരാരിഘ്‌നേ നമഃ
606. ഓം അഹിര്‍ബുധ്‌ന്യായ നമഃ
607. ഓം അനിലാഭായ നമഃ
608. ഓം ചേകിതാനായ നമഃ
609. ഓം ഹവിഷേ നമഃ
610. ഓം അജൈകപാതേ നമഃ
611. ഓം കാപാലിനേ നമഃ
612. ഓം ത്രിശങ്കവേ നമഃ
613. ഓം അജിതായ നമഃ
614. ഓം ശിവായ നമഃ
615. ഓം ധന്വന്തരയേ നമഃ
616. ഓം ധൂമകേതവേ നമഃ
617. ഓം സ്‌കന്ദായ നമഃ
618. ഓം വൈശ്രവണായ നമഃ
619. ഓം ധാത്രേ നമഃ
620. ഓം ശക്രായ നമഃ
621. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
622. ഓം മിത്രായ നമഃ
623. ഓം ത്വഷ്ട്രേ നമഃ
624. ഓം ധ്രുവായ നമഃ
625. ഓം ധരായ നമഃ
626. ഓം പ്രഭാവായ നമഃ
627. ഓം സര്‍വഗായ വായവേ നമഃ
628. ഓം അര്യമ്‌ണേ നമഃ
629. ഓം സവിത്രേ നമഃ
630. ഓം രവയേ നമഃ
631. ഓം ഉഷംഗവേ നമഃ
632. ഓം വിധാത്രേ നമഃ
633. ഓം മാന്ധാത്രേ നമഃ
634. ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ
635. ഓം വിഭവേ നമഃ
636. ഓം വര്‍ണവിഭാവിനേ നമഃ
637. ഓം സര്‍വകാമഗുണാവഹായ നമഃ
638. ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
639. ഓം മഹാഗര്‍ഭായ നമഃ
640. ഓം ചന്ദ്രവക്ത്രായ നമഃ
641. ഓം അനിലായ നമഃ
642. ഓം അനലായ നമഃ
643. ഓം ബലവതേ നമഃ
644. ഓം ഉപശാന്തായ നമഃ
645. ഓം പുരാണായ നമഃ
646. ഓം പുണ്യചഞ്ചവേ നമഃ
647. ഓം യേ നമഃ
648. ഓം കുരുകര്‍ത്രേ നമഃ
649. ഓം കുരുവാസിനേ നമഃ
650. ഓം കുരുഭൂതായ നമഃ
651. ഓം ഗുണൗഷധായ നമഃ
652. ഓം സര്‍വാശയായ നമഃ
653. ഓം ദര്‍ഭചാരിണേ നമഃ
654. ഓം സര്‍വേഷാം പ്രാണിനാം പതയേ നമഃ
655. ഓം ദേവദേവായ നമഃ
656. ഓം സുഖാസക്തായ നമഃ
657. ഓം സതേ നമഃ
658. ഓം അസതേ നമഃ
659. ഓം സര്‍വരത്‌നവിദേ നമഃ
660. ഓം കൈലാസഗിരിവാസിനേ നമഃ
661. ഓം ഹിമവദ്ഗിരിസംശ്രയായ നമഃ
662. ഓം കൂലഹാരിണേ നമഃ
663. ഓം കൂലകര്‍ത്രേ നമഃ
664. ഓം ബഹുവിദ്യായ നമഃ
665. ഓം ബഹുപ്രദായ നമഃ
666. ഓം വണിജായ നമഃ
667. ഓം വര്‍ധകിനേ നമഃ
668. ഓം വൃക്ഷായ നമഃ
669. ഓം വകുലായ നമഃ
670. ഓം ചന്ദനായ നമഃ
671. ഓം ഛദായ നമഃ
672. ഓം സാരഗ്രീവായ നമഃ
673. ഓം മഹാജത്രവേ നമഃ
674. ഓം അലോലായ നമഃ
675. ഓം മഹൗഷധായ നമഃ
676. ഓം സിദ്ധാര്‍ൗകൊരിണേ നമഃ
677. ഓം സിദ്ധാര്‍ൗശെ്ഛന്ദോവ്യാകരണോത്തരായ നമഃ
678. ഓം സിംഹനാദായ നമഃ
679. ഓം സിംഹദംഷ്ട്രായ നമഃ
680. ഓം സിംഹഗായ നമഃ
681. ഓം സിംഹവാഹനായ നമഃ
682. ഓം പ്രഭാവാത്മനേ നമഃ
683. ഓം ജഗത്കാലസ്ഥാലായ നമഃ
684. ഓം ലോകഹിതായ നമഃ
685. ഓം തരവേ നമഃ
686. ഓം സാരംഗായ നമഃ
687. ഓം നവചക്രാംഗായ നമഃ
688. ഓം കേതുമാലിനേ നമഃ
689. ഓം സഭാവനായ നമഃ
690. ഓം ഭൂതാലയായ നമഃ
691. ഓം ഭൂതപതയേ നമഃ
692. ഓം അഹോരാത്രായ നമഃ
693. ഓം അനിന്ദിതായ നമഃ
694. ഓം സര്‍വഭൂതാനാം വാഹിത്രേ നമഃ
695. ഓം സര്‍വഭൂതാനാം നിലയായ നമഃ
696. ഓം വിഭവേ നമഃ
697. ഓം ഭവായ നമഃ
698. ഓം അമോഘായ നമഃ
699. ഓം സംയതായ നമഃ
700. ഓം അശ്വായ നമഃ
701. ഓം ഭോജനായ നമഃ
702. ഓം പ്രാണധാരണായ നമഃ
703. ഓം ധൃതിമതേ നമഃ
704. ഓം മതിമതേ നമഃ
705. ഓം ദക്ഷായ നമഃ
706. ഓം സത്കൃതായ നമഃ
707. ഓം യുഗാധിപായ നമഃ
708. ഓം ഗോപാലയേ നമഃ
709. ഓം ഗോപതയേ നമഃ
710. ഓം ഗ്രാമായ നമഃ
711. ഓം ഗോചര്‍മവസനായ നമഃ
712. ഓം ഹരയേ നമഃ
713. ഓം ഹിരണ്യബാഹവേ നമഃ
714. ഓം പ്രവേശിനാം ഗുഹാപാലായ നമഃ
715. ഓം പ്രകൃഷ്ടാരയേ നമഃ
716. ഓം മഹാഹര്‍ഷായ നമഃ
717. ഓം ജിതകാമായ നമഃ
718. ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ
719. ഓം ഗാന്ധാരായ നമഃ
720. ഓം സുവാസായ നമഃ
721. ഓം തപസ്സക്തായ നമഃ
722. ഓം രതയേ നമഃ
723. ഓം നരായ നമഃ
724. ഓം മഹാഗീതായ നമഃ
725. ഓം മഹാനൃത്യായ നമഃ
726. ഓം അപ്‌സരോഗണസേവിതായ നമഃ
727. ഓം മഹാകേതവേ നമഃ
728. ഓം മഹാധാതവേ നമഃ
729. ഓം നൈകസാനുചരായ നമഃ
730. ഓം ചലായ നമഃ
731. ഓം ആവേദനീയായ നമഃ
732. ഓം ആദേശായ നമഃ
733. ഓം സര്‍വഗന്ധസുഖാഹവായ നമഃ
734. ഓം തോരണായ നമഃ
735. ഓം താരണായ നമഃ
736. ഓം വാതായ നമഃ
737. ഓം പരിധിനേ നമഃ
738. ഓം പതിഖേചരായ നമഃ
739. ഓം സംയോഗായ വര്‍ധനായ നമഃ
740. ഓം വൃദ്ധായ നമഃ
741. ഓം അതിവൃദ്ധായ നമഃ
742. ഓം ഗുണാധികായ നമഃ
743. ഓം നിത്യമാത്മസഹായായ നമഃ
744. ഓം ദേവാസുരപതയേ നമഃ
745. ഓം പത്യേ നമഃ
746. ഓം യുക്തായ നമഃ
747. ഓം യുക്തബാഹവേ നമഃ
748. ഓം ദിവി സുപര്‍വണോ ദേവായ നമഃ
749. ഓം ആഷാ™ായ നമഃ
750. ഓം സുഷാ™ായ നമഃ
751. ഓം ധ്രുവായ നമഃ
752. ഓം ഹരിണായ നമഃ
753. ഓം ഹരായ നമഃ
754. ഓം ആവര്‍തമാനേഭ്യോ വപുഷേ നമഃ
755. ഓം വസുശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
756. ഓം മഹാപൗാെയ നമഃ
757. ഓം ശിരോഹാരിണേ വിമര്‍ശായ നമഃ
758. ഓം സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതായ നമഃ
759. ഓം അക്ഷായ രൗേെയാഗിനേ നമഃ
760. ഓം സര്‍വയോഗിനേ നമഃ
761. ഓം മഹാബലായ നമഃ
762. ഓം സമാമ്‌നായായ നമഃ
763. ഓം അസമാമ്‌നായായ നമഃ
764. ഓം തീര്‍ൗേെദവായ നമഃ
765. ഓം മഹാരൗാെയ നമഃ
766. ഓം നിര്‍ജീവായ നമഃ
767. ഓം ജീവനായ നമഃ
768. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
769. ഓം ശുഭാക്ഷായ നമഃ
770. ഓം ബഹുകര്‍കശായ നമഃ
771. ഓം രത്‌നപ്രഭൂതായ നമഃ
772. ഓം രത്‌നാംഗായ നമഃ
773. ഓം മഹാര്‍ണവനിപാനവിദേ നമഃ
774. ഓം മൂലായ നമഃ
775. ഓം വിശാലായ നമഃ
776. ഓം അമൃതായ നമഃ
777. ഓം വ്യക്താവ്യക്തായ നമഃ
778. ഓം തപോനിധയേ നമഃ
779. ഓം ആരോഹണായ നമഃ
780. ഓം അധിരോഹായ നമഃ
781. ഓം ശീലധാരിണേ നമഃ
782. ഓം മഹായശസേ നമഃ
783. ഓം സേനാകല്‍പായ നമഃ
784. ഓം മഹാകല്‍പായ നമഃ
785. ഓം യോഗായ നമഃ
786. ഓം യുഗകരായ നമഃ
787. ഓം ഹരയേ നമഃ
788. ഓം യുഗരൂപായ നമഃ
789. ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
790. ഓം മഹാനാഗഹനായ നമഃ
791. ഓം വധായ നമഃ
792. ഓം ന്യായനിര്‍വപണായ നമഃ
793. ഓം പാദായ നമഃ
794. ഓം പണ്ഡിതായ നമഃ
795. ഓം അചലോപമായ നമഃ
796. ഓം ബഹുമാലായ നമഃ
797. ഓം മഹാമാലായ നമഃ
798. ഓം ശശിനേ ഹരസുലോചനായ നമഃ
799. ഓം വിസ്താരായ ലവണായ കൂപായ നമഃ
800. ഓം ത്രിയുഗായ നമഃ
801. ഓം സഫലോദയായ നമഃ
802. ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ
803. ഓം വിഷണ്ണാംഗായ നമഃ
804. ഓം മണിവിദ്ധായ നമഃ
805. ഓം ജടാധരായ നമഃ
806. ഓം ബിന്ദവേ നമഃ
807. ഓം വിസര്‍ഗായ നമഃ
808. ഓം സുമുഖായ നമഃ
809. ഓം ശരായ നമഃ
810. ഓം സര്‍വായുധായ നമഃ
811. ഓം സഹായ നമഃ
812. ഓം നിവേദനായ നമഃ
813. ഓം സുഖാജാതായ നമഃ
814. ഓം സുഗന്ധാരായ നമഃ
815. ഓം മഹാധനുഷേ നമഃ
816. ഓം ഗന്ധപാലിനേ ഭഗവതേ നമഃ
817. ഓം സര്‍വകര്‍മണാം ഉത്ഥാനായ നമഃ
818. ഓം മന്ഥാനായ ബഹുലായ വായവേ നമഃ
819. ഓം സകലായ നമഃ
820. ഓം സര്‍വലോചനായ നമഃ
821. ഓം തലസ്താലായ നമഃ
822. ഓം കരസ്ഥാലിനേ നമഃ
823. ഓം ഊര്‍ധ്വസംഹനനായ നമഃ
824. ഓം മഹതേ നമഃ
825. ഓം ഛത്രായ നമഃ
826. ഓം സുച്ഛത്രായ നമഃ
827. ഓം വിഖ്യാതായ ലോകായ നമഃ
828. ഓം സര്‍വാശ്രയായ ക്രമായ നമഃ
829. ഓം മുണ്ഡായ നമഃ
830. ഓം വിരൂപായ നമഃ
831. ഓം വികൃതായ നമഃ
832. ഓം ദണ്ഡിനേ നമഃ
833. ഓം കുണ്ഡിനേ നമഃ
834. ഓം വികുര്‍വണായ നമഃ
835. ഓം ഹര്യക്ഷായ നമഃ
836. ഓം കകുഭായ നമഃ
837. ഓം വജ്രിണേ നമഃ
838. ഓം ശതജിഹ്വായ നമഃ
839. ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ
840. ഓം സഹസ്രമൂര്‍ധ്‌നേ നമഃ
841. ഓം ദേവേന്ദ്രായ സര്‍വദേവമയായ നമഃ
842. ഓം ഗുരവേ നമഃ
843. ഓം സഹസ്രബാഹവേ നമഃ
844. ഓം സര്‍വാംഗായ നമഃ
845. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
846. ഓം സര്‍വലോകകൃതേ നമഃ
847. ഓം പവിത്രായ നമഃ
848. ഓം ത്രികകുന്മന്ത്രായ നമഃ
849. ഓം കനിഷ്ഠായ നമഃ
850. ഓം കൃഷ്ണപിംഗലായ നമഃ
851. ഓം ബ്രഹ്മദണ്ഡവിനിര്‍മാത്രേ നമഃ
852. ഓം ശതഘ്‌നീപാശ ശക്തിമതേ നമഃ
853. ഓം പദ്മഗര്‍ഭായ നമഃ
854. ഓം മഹാഗര്‍ഭായ നമഃ
855. ഓം ബ്രഹ്മഗര്‍ഭായ നമഃ
856. ഓം ജലോദ്ഭവായ നമഃ
857. ഓം ഗഭസ്തയേ നമഃ
858. ഓം ബ്രഹ്മകൃതേ നമഃ
859. ഓം ബ്രഹ്മിണേ നമഃ
860. ഓം ബ്രഹ്മവിദേ നമഃ
861. ഓം ബ്രാഹ്മണായ നമഃ
862. ഓം ഗതയേ നമഃ
863. ഓം അനന്തരൂപായ നമഃ
864. ഓം നൈകാത്മനേ നമഃ
865. ഓം സ്വയംഭുവഃ തി‡തേജസേ നമഃ
866. ഓം ഊര്‍ധ്വഗാത്മനേ നമഃ
867. ഓം പശുപതയേ നമഃ
868. ഓം വാതരംഹസേ നമഃ
869. ഓം മനോജവായ നമഃ
870. ഓം ചന്ദനിനേ നമഃ
871. ഓം പദ്മനാലാഗ്രായ നമഃ
872. ഓം സുരഭ്യുത്തരണായ നമഃ
873. ഓം നരായ നമഃ
874. ഓം കര്‍ണികാരമഹാസ്രഗ്വിണേ നമഃ
875. ഓം നീലമൗലയേ നമഃ
876. ഓം പിനാകധൃതേ നമഃ
877. ഓം ഉമാപതയേ നമഃ
878. ഓം ഉമാകാന്തായ നമഃ
879. ഓം ജാഹ്നവീധൃതേ നമഃ
880. ഓം ഉമാധവായ നമഃ
881. ഓം വരായ വരാഹായ നമഃ
882. ഓം വരദായ നമഃ
883. ഓം വരേണ്യായ നമഃ
884. ഓം സുമഹാസ്വനായ നമഃ
885. ഓം മഹാപ്രസാദായ നമഃ
886. ഓം ദമനായ നമഃ
887. ഓം ശത്രുഘ്‌നേ നമഃ
888. ഓം ശ്വേതപിംഗലായ നമഃ
889. ഓം പീതാത്മനേ നമഃ
890. ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
891. ഓം പ്രയതാത്മനേ നമഃ
892. ഓം പ്രധാനധൃതേ നമഃ
893. ഓം സര്‍വപാര്‍ശ്വമുഖായ നമഃ
894. ഓം ത്ര്യക്ഷായ നമഃ
895. ഓം ധര്‍മസാധാരണായ വരായ നമഃ
896. ഓം ചരാചരാത്മനേ നമഃ
897. ഓം സൂക്ഷ്മാത്മനേ നമഃ
898. ഓം അമൃതായ ഗോവൃഷേശ്വരായ നമഃ
899. ഓം സാധ്യര്‍ഷയേ നമഃ
900. ഓം വസുരാദിത്യായ നമഃ
901. ഓം വിവസ്വതേ സവിതാമൃതായ നമഃ
902. ഓം വ്യാസായ നമഃ
903. ഓം സര്‍ഗായ സുസങ്ക്‌ഷേപായ വിസ്തരായ നമഃ
904. ഓം പര്യയായ നരായ നമഃ
905. ഓം ഋതവേ നമഃ
906. ഓം സംവത്സരായ നമഃ
907. ഓം മാസായ നമഃ
908. ഓം പക്ഷായ നമഃ
909. ഓം സംഖ്യാസമാപനായ നമഃ
910. ഓം കലാഭ്യോ നമഃ
911. ഓം കാഷ്ഠാഭ്യോ നമഃ
912. ഓം ലവേഭ്യോ നമഃ
913. ഓം മാത്രാഭ്യോ നമഃ
914. ഓം മുഹൂര്‍താഹഃ ക്ഷപാഭ്യോ നമഃ
915. ഓം ക്ഷണേഭ്യോ നമഃ
916. ഓം വിശ്വക്ഷേത്രായ നമഃ
917. ഓം പ്രജാബീജായ നമഃ
918. ഓം ലിംഗായ നമഃ
919. ഓം ആദ്യായ നിര്‍ഗമായ നമഃ
920. ഓം സതേ നമഃ
921. ഓം അസതേ നമഃ
922. ഓം വ്യക്തായ നമഃ
923. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
924. ഓം പിത്രേ നമഃ
925. ഓം മാത്രേ നമഃ
926. ഓം പിതാമഹായ നമഃ
927. ഓം സ്വര്‍ഗദ്വാരായ നമഃ
928. ഓം പ്രജാദ്വാരായ നമഃ
929. ഓം മോക്ഷദ്വാരായ നമഃ
930. ഓം ത്രിവിഷ്ടപായ നമഃ
931. ഓം നിര്‍വാണായ നമഃ
932. ഓം ഹ്യൂാദനായ നമഃ
933. ഓം ബ്രഹ്മലോകായ നമഃ
934. ഓം പരാഗതയേ നമഃ
935. ഓം ദേവാസുര വിനിര്‍മാത്രേ നമഃ
936. ഓം ദേവാസുരപരായണായ നമഃ
937. ഓം ദേവാസുരഗുരവേ നമഃ
938. ഓം ദേവായ നമഃ
939. ഓം ദേവാസുര നമസ്‌കൃതായ നമഃ
940. ഓം ദേവാസുര മഹാമാത്രായ നമഃ
941. ഓം ദേവാസുര ഗണാശ്രയായ നമഃ
942. ഓം ദേവാസുരഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
943. ഓം ദേവാസുര ഗണാഗ്രണ്യേ നമഃ
944. ഓം ദേവാതിദേവായ നമഃ
945. ഓം ദേവര്‍ഷയേ നമഃ
946. ഓം ദേവാസുരവരപ്രദായ നമഃ
947. ഓം ദേവാസുരേശ്വരായ നമഃ
948. ഓം വിശ്വായ നമഃ
949. ഓം ദേവാസുരമഹേശ്വരായ നമഃ
950. ഓം സര്‍വദേവമയായ നമഃ
951. ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ
952. ഓം ദേവതാത്മനേ നമഃ
953. ഓം ആത്മസംഭവായ നമഃ
954. ഓം ഉദ്ഭിദേ നമഃ
955. ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
956. ഓം വൈദ്യായ നമഃ
957. ഓം വിരജായ നമഃ
958. ഓം നീരജായ നമഃ
959. ഓം അമരായ നമഃ
960. ഓം ഈഡ്യായ നമഃ
961. ഓം ഹസ്തീശ്വരായ നമഃ
962. ഓം വ്യാഘ്രായ നമഃ
963. ഓം ദേവസിംഹായ നമഃ
964. ഓം നരര്‍ഷഭായ നമഃ
965. ഓം വിബുധായ നമഃ
966. ഓം അഗ്രവരായ നമഃ
967. ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ
968. ഓം സര്‍വദേവായ നമഃ
969. ഓം തപോമയായ നമഃ
970. ഓം സുയുക്തായ നമഃ
971. ഓം ശോഭനായ നമഃ
972. ഓം വജ്രിണേ നമഃ
973. ഓം പ്രാസാനാം പ്രഭവായ നമഃ
974. ഓം അവ്യയായ നമഃ
975. ഓം ഗുഹായ നമഃ
976. ഓം കാന്തായ നമഃ
977. ഓം നിജായ സര്‍ഗായ നമഃ
978. ഓം പവിത്രായ നമഃ
979. ഓം സര്‍വപാവനായ നമഃ
980. ഓം ശൃംഗിണേ നമഃ
981. ഓം ശൃംഗപ്രിയായ നമഃ
982. ഓം ബഭ്രുവേ നമഃ
983. ഓം രാജരാജായ നമഃ
984. ഓം നിരാമയായ നമഃ
985. ഓം അഭിരാമായ നമഃ
986. ഓം സുരഗണായ നമഃ
987. ഓം വിരാമായ നമഃ
988. ഓം സര്‍വസാധനായ നമഃ
989. ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ
990. ഓം വിശ്വദേവായ നമഃ
991. ഓം ഹരിണായ നമഃ
992. ഓം ബ്രഹ്മവര്‍ചസായ നമഃ
993. ഓം സ്ഥാവരാണാം പതയേ നമഃ
994. ഓം നിയമേന്ദ്രിയവര്‍ധനായ നമഃ
995. ഓം സിദ്ധാര്‍ൗാെയ നമഃ
996. ഓം സിദ്ധഭൂതാര്‍ൗാെയ നമഃ
997. ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ
998. ഓം സത്യവ്രതായ നമഃ
999. ഓം ശുചയേ നമഃ
1000. ഓം വ്രതാധിപായ നമഃ
1001. ഓം പരസ്‌മൈ നമഃ
1002. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
1003. ഓം ഭക്താനാം പരമായൈ ഗതയേ നമഃ
1004. ഓം വിമുക്തായ നമഃ
1005. ഓം മുക്തതേജസേ നമഃ
1006. ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
1007. ഓം ശ്രീവര്‍ധനായ നമഃ
1008. ഓം ജഗതേ നമഃ

ഇതി ശിവസഹസ്രനാമാവലിഃ ശിവാര്‍പണം

ഓം തത്സത്

No comments:

Post a Comment