2022 ഡിസംബര്‍  1 മുതല്‍ 15 വരെയുള്ള ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം

2022 ഡിസംബര്‍ 1 മുതല്‍ 15 വരെയുള്ള ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം

കര്‍ണ്ണവേധം

2022 ഡിസംബര്‍ 2. വെള്ളി. 7.40 am -9.40 am

ഗൃഹാരംഭപ്രവേശം

2022 ഡിസംബര്‍ 3. ശനി. 7.30 am -9.30 am

വാഹനം വാങ്ങുവാന്‍

2022 ഡിസംബര്‍ 2. വെള്ളി. 7.40 am-9.40am
2022 ഡിസംബര്‍ 8. വ്യാഴം. 7.10 am -9.10 am
2022 ഡിസംബര്‍ 9. വെള്ളി. 7.10 am-9.10am
2022 ഡിസംബര്‍ 14. ബുധന്‍. 7.00 am-9.50 am

വ്യാപാരവ്യവസായ നൂതന സംരംഭം

2022 ഡിസംബര്‍ 2. വെള്ളി. 7.40 am-9.30am
2022 ഡിസംബര്‍ 4. ഞായര്‍. 7.30 am-9.30 am
2022 ഡിസംബര്‍ 8. വ്യാഴം. 7.10 am-9.10 am
2022 ഡിസംബര്‍ 9. വെള്ളി. 7.10 am-9.10 am

യാത്ര

2022 ഡിസംബര്‍ 2. വെള്ളി. 7.40 am-9.40am
2022 ഡിസംബര്‍ 4. ഞായര്‍. 7.30 am-9.30 am
2022 ഡിസംബര്‍ 8. വ്യാഴം. 7.10 am-9.10am 
2022 ഡിസംബര്‍ 9. വെള്ളി. 7.10 am-9.10 am