ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2023 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 15 വരെ (1198 കർക്കിടകം 16 മുതൽ 30 വരെ)

ദ്വൈവാര ഫലങ്ങൾ: 2023 ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 15 വരെ (1198 കർക്കിടകം 16 മുതൽ 30 വരെ)

HIGHLIGHTS

ആഗസ്റ്റ് 7 ന് പകൽ 10 മണിക്ക് 40 മിനിട്ടിന് ശുക്രൻ

കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് പകരും

ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഔഷധസേവനം, പൗർണ്ണമി ഒരിക്കൽ

ആഗസ്റ്റ് 12 ഏകാദശിവ്രതം. 12 ന് പുലർച്ചെ 12 മണി 10 മിനിട്ട് മുതൽ പകൽ 12 മണി 58 മിനിട്ടുവരെ ഹരിവാസരം

ആഗസ്റ്റ് 13 പ്രദോഷവ്രതം

ആഗസ്റ്റ് 15 അമാവാസി ഒരിക്കൽ

മേടക്കൂറ്:(അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1-ാം പാദം)

ലഗ്നത്തിൽ വ്യാഴം രാഹു, നാലിൽ ആദിത്യൻ, അഞ്ചിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഏഴിൽ കേതു, പതിനൊന്നിൽ ശനി. ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

സുഖകാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രാക്ട് ജോലികൾ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ശത്രുഭയം ഉണ്ടാകും. പലവിധ രോഗാരിഷ്ടതകൾക്കും ഇടയുണ്ട്. മക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാകും. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള കലഹം മക്കളിലേയ്ക്കും വ്യാപിക്കാനിടയുണ്ട്. സ്ഥാനചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ട്. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ബുദ്ധിമുട്ടും. എപ്പോഴും കലഹവാസനയായിരിക്കും. ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗത്തുനിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയും. തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി പണം മുടക്കരുത്. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കാം.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവന് നിവേദ്യസഹിതം ധാര കഴിക്കുകയും

'ഗ്രഹരാജഃ സുധാപായിരാകാദിത്ഥ്യഃഭിലാഷകാ

കാലദൃഷ്ടിഃ കാലരൂപഃശ്രീകണ്ഠ ഹൃദയാശ്രയഃ'

ഈ രാഹുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇടവക്കൂറ്:(കാർത്തിക 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ,.രോഹിണി, മകയിരം 1, 2 പാദങ്ങൾ)

മൂന്നിൽ ആദിത്യൻ, നാലിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ആറിൽ കേതു,  പത്തിൽ ശനി, പന്ത്രണ്ടിൽ വ്യാഴം, രാഹു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം പൊതുവ തൃപ്തികരമാണെങ്കിലും ഉദരരോഗം, അർശ്ശോരോഗം, ഹൃദയബന്ധിയായ രോഗങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. ധനസമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കുറയും. ദുർജ്ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായി വരും. ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും കുടുംബജനങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. സത്കർമ്മങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവാക്കേണ്ടതായി വരും. പുതിയ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങാം. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. അലച്ചിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടുതലാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകും. ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. തൊഴിൽസ്ഥലങ്ങളിൽ കലഹം, അഗ്നിബാധ, യന്ത്രങ്ങൾ കേടാകുക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അടുക്കളയിലും അപകടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രസവാനന്തരം ശുശ്രൂഷകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രിവിദ്യാരാജഗോപാല മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലിയും, മറ്റുള്ളവർ പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിച്ച്

'മഹാബലോ മഹാത്സാഹോ മഹാഭയവിനാശിനി!ത്രാഹി മാം ദേവി ദുഷ്‌പ്രേക്ഷ്യോ! ശശ്രുണാം ഭയവർദ്ധിനി!'

ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മിഥുനക്കൂറ്:(മകയിരം 3, 4 പാദങ്ങൾ, തിരുവാതിര, പുണർതം 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)

രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ, മൂന്നിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, അഞ്ചിൽ കേതു, ഒൻപതിൽ ശനി, പതിനൊന്നിൽ വ്യാഴം, രാഹു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ബന്ധുജനങ്ങളുമായുള്ള കലഹം കൂടുതലാകും. മനഃസ്വസ്ഥത കുറയും. ധനകാര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരും. അച്ഛനോ, തത്തുല്യരായവർക്കോ രോഗാരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും. ബന്ധനാവസ്ഥയ്ക്ക് വരെ ഇടയുണ്ട്. ജോലിക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ആദരവും ലഭിക്കും. ധനലാഭം, നൂതന വസ്ത്രലഭ്യത ഇവയ്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ശത്രുക്ഷയം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണം. ഇഷ്ടകാര്യസാദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജപ്തി, പിഴ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇടയുണ്ട്. പുതിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അഗ്നിയുടെ ഉപദ്രവം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേത്രരോഗം, ത്വക്കുരോഗം, നടുവുവേദന, കാൽമുട്ട് വേദന തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് യുക്തമായ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കണം. രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം സർപ്പാരാധനകേന്ദ്രത്തിൽ പാൽപ്പായസം കഴിക്കുകയും

'കാർത്ത്യായനി മഹായോഗീഖഡ്ഗബാണ ധനുർദ്ധരി

ഖഡ്ഗധാരിണി ചണ്ഢീ ശ്രീ ദുർഗ്ഗാദേവി നമോസ്തുതേ!'

ഈ ദേവി സ്‌തോത്രം നിത്യവും ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കർക്കിടകക്കൂറ്:(പുണർതം 4-ാം പാദം, പൂയം, ആയില്യം)

ലഗ്നത്തിൽ ആദിത്യൻ രണ്ടിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, നാലിൽ കേതു,  അഷ്ടമത്തിൽ ശനി, പത്തിൽ വ്യാഴം, രാഹു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ശരീരക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കുറയും. നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കാൽനടയായി ധാരാളം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരും. കട്ടിൽ, കസേര, കിടക്ക തുടങ്ങിയവ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അഗ്നിയുടേയും കള്ളന്മാരുടേയും ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. മനോവിചാരം കൂടുതലാകും. ശത്രുക്കൾ മൂലം ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള തടസ്സക്ലേശങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ തെറ്റുപറ്റാനിടയുണ്ട്. സ്ഥാനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ധനാഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവ് ലഭിക്കും. മരണതുല്യമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ദൂരയാത്രകൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. വാക്കുതർക്കങ്ങളിലിടപെടരുത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവങ്കൽ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,

'അർദ്ധമാത്രാസ്ഥിതാ നിത്യായാനുച്ചാര്യ വിശേഷതഃ

ത്വമേവ സാത്വം സാവിത്രീ ത്വം ദേവീ! ജനനി പരഃ'

ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും രണ്ടുനേരവും ഏഴുപ്രാവശ്യം വീതം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ചിങ്ങക്കൂറ്:(മകം, പൂരം, ഉത്രം 1-ാം പാദം)

ലഗ്നത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, മൂന്നിൽ കേതു,  ഏഴിൽ ശനി, ഒൻപതിൽ വ്യാഴം, രാഹു, പന്ത്രണ്ടിൽ ആദിത്യൻ ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.

വഴിപാടുകൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ഫലം കുറയും. ശരീരത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള കലഹം കൂടുതലാകും. വാക്‌ദോഷം മൂലം പല അനർത്ഥങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ട്. യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും. ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. മക്കൾക്ക് അഭിവൃദ്ധിയും സൗഖ്യവും ഉണ്ടാകും. ആജ്ഞാസിദ്ധിയും സാമർത്ഥ്യവും കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സാദ്ധ്യമാകും. ഇഷ്ടമുള്ള അന്നപാനസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ശയനസുഖവും നിദ്രാസുഖവും ലഭിക്കും. സഹായികളിൽ നിന്ന് അപവാദം കേൾക്കേണ്ടതായി വരും. ഭാര്യാഭർത്തൃകലഹങ്ങൾ കൂടുതലാകും. വേർപിരിയാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള കലഹങ്ങളും കൂടുതലാകും. അസമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കണം. ജലബന്ധിയായുള്ള രോഗങ്ങൾ, നീർക്കെട്ട്, കാൽമുട്ടുകൾക്ക് ബലക്ഷയം ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഐക്യമന്ത്രസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും,

'ദേവ്യാ യയാ തതമിദം ജഗദാത്മശക്ത്യാ

നിശ്ശേഷ ദേവ ഗണശക്തി സമൂഹമൂർത്ത്യാ

തദംബികാ മഖില ദേവ മഹർഷി പൂജ്യാം

ഭക്ത്യാനതാം സ്മവിദധാതു ശുഭാനി സാനഃ'

ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കന്നിക്കൂറ്:(ഉത്രം 2, 3, 4 പാദങ്ങൾ, അത്തം,ചിത്തിര 1, 2 പാദങ്ങൾ)

രണ്ടിൽ കേതു, ആറിൽ ശനി, അഷ്ടമത്തിൽ വ്യാഴം, രാഹു, പതിനൊന്നിൽ ആദിത്യൻ, പന്ത്രണ്ടിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കും. പലവിധ ഐശ്വര്യാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം കാണും. സന്താനലബ്ധിക്കായുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് ഫലം കാണും. വാതബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലാകും. യാത്രാതടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പല പ്രകാരത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും. ത്വക്ക്ബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾക്ക് യുക്തമായ ചികിത്സകൾ തേടണം. ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരും. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാം. മക്കളുമായുള്ള കലഹങ്ങൾ കൂടുതലാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. തൊഴിൽരംഗം മോശമാകും.  പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊന്നും തുടങ്ങരുത്. തർക്കവിഷയങ്ങളിലൊന്നും ഇടപെടരുത്. ഒടിവ്, ചതവ്, മുറിവ് ഇവ പറ്റാനിടയുണ്ട്.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീവിദ്യാരാജ്ഞി മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലിയും മറ്റുള്ളവർ ജയദുർഗ്ഗാമന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലിയും കഴിക്കുകയും,

'ഐം നമോ ഭഗവതി രുദ്രകുടുംബിനി പ്രദോഷ സന്ധ്യാതാണ്ഡവ

പ്രിയേ മറുപാപം സംഹര, പാപം സംഹര, സുഖം പ്രയശ്ച സുഖം പ്രയശ്ച, രത്‌നം മേ ദേഹി ദദാപയ സ്വാഹാ.'

ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 3, 4 പാദങ്ങൾ, ചോതി,വിശാഖം 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)

ലഗ്നത്തിൽ കേതു,  അഞ്ചിൽ ശനി, ഏഴിൽ വ്യാഴം, രാഹു, പത്തിൽ ആദിത്യൻ, പതിനൊന്നിൽ കുജൻ, ബുധൻ ശുക്രൻ ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലം കാണും. എപ്പോഴും ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ധനലാഭൈശ്വര്യങ്ങളുണ്ടാകും. പലവിധ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കും ഇടയുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാദ്ധ്യമാകും. നല്ല രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി നേടും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കില്ല. മക്കൾ അടുത്തില്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. കാലുകൾക്ക് പൊട്ടലും ഒടിവും ചതവും മുറിവും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. പ്രമേഹം, കൊളസ്‌ട്രോൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനിടവരും. മദ്ധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ വിജയിക്കും. കടമായി കൊടുത്ത സ്വർണ്ണം, പണം ഇവ അധികം താമസിയാതെ തിരികെ കിട്ടും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവങ്കൽ പാശുപതം, മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും

'മഹാശാസ്താവിശ്വശാസ്താ ലോകശാസ്താ തഥൈവ ച

ധർമ്മശാസ്താ വേദശാസ്ത്രാ കാലശാസ്താ ഗജാധിപ.'

ഈ ശാസ്താസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം 4-ാം പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

 നാലിൽ ശനി, ആറിൽ വ്യാഴം, രാഹു, ഒൻപതിൽ ആദിത്യൻ, പത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടിൽ കേതു. ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ചെലവുകൾ കൂടുമെങ്കിലും ധനാഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പലവിധ ആപത്തുകൾക്കും ഇടയുണ്ട്. വിവാഹാലോചനകൾ സഫലമാകും. വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥത കുറയും. ദാമ്പത്യസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. ഒരു കാര്യത്തിലും തൃപ്തി തോന്നുകയില്ല. അപമാനം ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും. കലഹസ്വഭാവം ഉണ്ടാകും. മനോദുഃഖം കൂടുതലാകും. അവിചാരിതമായ ചില ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. വീടിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാം.  തൊഴിൽരംഗത്ത് കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങരുത്. ത്വക്ക്ബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾ, കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള അംഗങ്ങളിലുളള അസുഖങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. പുതിയ തൊഴിലിനായി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം കാണും. അയൽക്കാരുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ പറ്റും. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. തർക്കവിഷയങ്ങളിലിടപെടരുത്.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിൽ ആപദുദ്ധരണ മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലിയും സർപ്പാരാധനകേന്ദ്രത്തിൽ പാൽപ്പായസവും കഴിച്ച്

'വന്ദേ നവ ഘനശ്യാമം പീതകൗസേയ വാസസം

സാനന്ദം സുന്ദരം ശുദ്ധം ശ്രീകൃഷ്ണം പ്രകൃതേഃ പരഃ'

ഈ വിഷ്ണുസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1-ാം പാദം)

 മൂന്നിൽ ശനി, അഞ്ചിൽ വ്യാഴം, രാഹു, അഷ്ടമത്തിൽ ആദിത്യൻ, ഒൻപതിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, പതിനൊന്നിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.

അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള വെറുപ്പ് കൂടുതലാകും. കാര്യതടസ്സങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. ധനാഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, ചില വഞ്ചനകളിലും മറ്റും പെട്ട് ധനനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. വാതബന്ധിയായ അസുഖങ്ങൾക്ക് യുക്തമായ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കണം. മക്കളെക്കൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സന്താനോൽപ്പാദനത്തിലുളള ചികിത്സകളിൽ അമാന്തം വിചാരിക്കരുത്. പുതിയ വീട് പണിയുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാം. പുറമെനിന്ന് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും. ധനകാര്യങ്ങളിലേർപ്പെടാൻ സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങൾക്കഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. നാൽക്കാലി വളർത്തൽ മെച്ചപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് കലശലാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ, മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ, അർശോരോഗം ഇവയ്ക്ക് യുക്തമായ ചികിത്സ തേടണം. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടും. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റിക്കാർഡുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട്. പുരാണ പാരായണം, കഥാശ്രവണം തുടങ്ങിയവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനവസരം ലഭിക്കും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം സർപ്പാരാധനാകേന്ദ്രത്തിൽ സർപ്പസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി, പാൽപ്പായസം ഇവ കഴിക്കുകയും

'ശൃണ്വന്തു മുനയസ്സർവ്വേ രാഹു പ്രീതികരം സ്തവം

സർവ്വരോഗ പ്രശമനം വിഷഭീതി ഹരം പരം.'

ഈ രാഹുസ്‌തോത്രം നിത്യവും രാവിലെ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

മകരക്കൂറ്:(ഉത്രാടം 2,3,4 പാദങ്ങൾ, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1, 2 പാദങ്ങൾ)

 രണ്ടിൽ ശനി, നാലിൽ വ്യാഴം, രാഹു, ഏഴിൽ ആദിത്യൻ, അഷ്ടമത്തിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, പത്തിൽ കേതു ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ധനാഗമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് അനുകൂല കാലമാണ്. ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മനസ്സിന് സ്വസ്ഥത കുറയും. തൊഴിൽരംഗം അത്ര മെച്ചമല്ല. തൊഴിലുപേക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടാകും. വ്രണങ്ങൾ, അർശ്ശോരോഗം, ദന്തരോഗം, രക്തസമ്മർദ്ദം ഇവയ്ക്ക് യുക്തമായ ഔഷധം സേവിക്കണം. മനസ്സിന് ആഘാതം തട്ടുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മാതാവിന് ക്ലേശാനുഭവങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മടി കൂടുതലാകും. ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകൾ അലസിപ്പിരിയും. അവിചാരിതമായ പണച്ചെലവുകൾ വന്നുകൂടും. സഹോദരങ്ങളുമായി കലഹത്തിനിടയുണ്ട്. അപകടങ്ങൾ, മരണതുല്യമായ ചില അവസ്ഥകൾ ഇവയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. ജന്തുക്കളുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. സ്‌നേഹിതന്മാരുമായും കലഹത്തിനിടയുണ്ട്. മദ്ധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ, കേസുകാര്യങ്ങൾ ഇവ വിജയിക്കും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവങ്കൽ ധാര, മൃത്യുഞ്ജ മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി ഇവ കഴിക്കുകയും

'ഷഡാധാരേ പങ്കേരു ഹാന്തർവ്വീരാജൽ

സുഷുമ്‌നാന്തരാളേതി തേജോല്ലസന്തീം

പിബന്തീം സുധാമണ്ഡലം ദ്രാവയന്തീം

സുധാമൂർത്തിമീഡേ മഹാനന്ദരൂപാ.'

ഈ ദേവിസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കുംഭക്കൂറ്:(അവിട്ടം 3, 4 പാദങ്ങൾ, ചതയം,പൂരുരുട്ടാതി 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ)

ലഗ്നത്തിൽ ശനി, മൂന്നിൽ വ്യാഴം, രാഹു, ആറിൽ ആദിത്യൻ, ഏഴിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഒൻപതിൽ കേതു  ഇതാണ് ഗ്രഹസ്ഥിതി.

ധനപരമായ വഞ്ചനകളിൽപ്പെടും. പലവിധ ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നല്ലതെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വിനയായി തീരും. ദാമ്പത്യകലഹങ്ങൾ കൂടുതലാകും. നേത്രരോഗം, ഉദരരോഗം, നെഞ്ചിനകത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊതുവേ കലഹസ്വഭാവമായിരിക്കും. കാര്യതടസ്സങ്ങളുണ്ടാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുണ്ട്. അന്യസ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. മക്കളുമായി കലഹങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ടാവും. വിവാഹാലോചനകൾ അലസിപ്പിരിയും. കമിതാക്കൾ തമ്മിലും കലഹങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. കള്ളന്മാരുടെ ഉപദ്രവം ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷികളുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കിടയുണ്ട്. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സഹായസഹകരണങ്ങളുണ്ടാകും. ദൂരയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. അരുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങളുപേക്ഷിക്കണം. എല്ലാത്തിനോടും വിരസത തോന്നും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം വിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലിയും, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനവും കഴിക്കുകയും

'നീലാംബരോ മഹാബാഹുർ വീര്യവാൻ വിജയപ്രദഃ

വിധുമൊലിർവ്വിരാഡാത്മാ വിശ്വാത്മാ വീര്യമോഹനഃ'

ഈ ശാസ്താസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴുപ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

മീനക്കൂറ്(പൂരുരുട്ടാതി 4-ാം പാദം, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി)

രണ്ടിൽ വ്യാഴം, രാഹു, അഞ്ചിൽ ആദിത്യൻ, ആറിൽ കുജൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, അഷ്ടമത്തിൽ കേതു, പന്ത്രണ്ടിൽ ശനി ഇതാണ് ഗ്രഹനില.

ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെലവുകൾ കൂടുതലാകും. കലഹഭയം മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റും. അർഹമായ സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉന്നതിയും ലഭിക്കും. കാര്യതടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. ധനലാഭൈശ്വര്യങ്ങളുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖം ലഭ്യമാകും. പലവിധ രോഗാരിഷ്ടതകളുമുണ്ടാകും.  ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിലും മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽരംഗം മെച്ചപ്പെടും. തൊഴിൽരംഗത്ത് കൂടുതൽ പണം മുടക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം. നേത്രരോഗവും ഉദരബന്ധിയായ രോഗങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. യാത്രകൾക്കിടയിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലാകും. സഹോദര സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല സമയമാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനചലനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തർക്കവിഷയങ്ങളിൽ വിജയം നേടും. മന:സ്വസ്ഥത കുറയും.

ദോഷപരിഹാരാർത്ഥം ശിവന് ധാര കഴിക്കുകയും

'നവ ഗ്രഹാണാസർവേഷാം സൂര്യദീനാം പ്രഥക് പ്രഥക്

പീഡാം ചദുഃസ്സഹരാജൻ ജയതേ സതതം നൃണാം.' ഈ  ആദിത്യസ്‌തോത്രം നിത്യവും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.

 

ജ്യോത്സ്യൻ പി. ശരത്ചന്ദ്രൻ

'സ്മിത'(ഒ)

ചേന്ദമംഗലം പി.ഒ, 683512

വ. പറവൂർ